Informació del curs

Contracte programa sectorial: Atenció al pacient i qualitat assistencial

Tipus de curs  Online 
Data de inici  25-05-2017 
Data de finalització  18-07-2017 
Dates 

Es durà a terme entre el 25 de maig i el 18 de juliol de 2017.

 
Durada 20 hores 
Horari  Lliure: 24h al dia 
Centre Organitzador  Unió Consorci Formació  
Programa 

 Objectius

Generals:

 - Aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per oferir una atenció personalitzada i de qualitat.
 - Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial.

Específics:

 - Ser capaç de definir el concepte de qualitat i de descriure la seva utilitat en les organitzacions sanitàries.
 - Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes més habituals d'avaluació i millora de la qualitat.
 - Millorar i ampliar els conceptes de satisfacció del pacient i de cures centrades en el pacient als diferents professionals.
 - Potenciar la qualitat assistencial i les bones pràctiques.
 - Prendre consciència de la importància de l’actitud professional, del tipus de cura que fa cadascú i de les possibilitats de millora personal.

 

 Continguts

M1. El sistema sanitari català
1. Els sistemes sanitaris
2. El sistema sanitari espanyol
3. Evolució del sistema sanitari català
4. El sistema sanitari català actual
5. El ciutadà en el sistema sanitari català

M2. La qualitat assistencial
1. Què és la qualitat assistencial?
2. Les dimensions de la qualitat
3. La qualitat assistencial i les bones pràctiques
    a. La seguretat de la pràctica assistencial
    b. Protocols, guies de pràctica i vies clíniques

M3. Metodologia de la qualitat
1. El cercle de millora contínua
2. Criteris, indicadors i estàndards

M4. L’ètica professional
1. Els valors i l’ètica professional
2. Bioètica. Questions i dilemes

M5. L'atenció sanitària centrada en el pacient
1. Eines per a una atenció personalitzada
2. Les necessitats emocionals de la gent gran
3. El tracte digne i el respecte pels drets de les persones grans 4. L’autonomia en la vellesa

 

 

Fulletó formació subvencionada pel Contracte Programa Sectorial

Per formalitzar les inscripcions caldrà, més enllà d’enviar un correu electrònic indicant el nombre de places sol·licitades, formalitzar els impresos corresponents, que seran requisit imprescindible, i que s’hauran de disposar amb antelació a l’inici del programa.

Lloc 

Unió Consorci Formació
Av. Esteve Terrades, 30
Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Tramuntana, baixos
08023, Barcelona

 
Subvenció  100% subvencionat 
Més informació  mnadal@ucf.cat