///Premis UCF a la formació continua en salut i social

Premis UCF a la formació continua en salut i social

Premis UCF a la formació continua en salut i social

Unió Consorci Formació, iniciativa conjunta de la Fundació Catalana d’Hospitals (Fundació
Unió i del Consorci de Salut i Social de Catalunya (Consorci), presenta la primera edició dels
Premis UCF a la Formació per a distingir i reconèixer l’excel·lència de les activitats de
formació continua per al desenvolupament dels professionals i de les organitzacions de
salut i social de Catalunya.

Descarrega tota la informació

Convocatòria

Els premis, de caràcter honorífic tindran periodicitat anual, establint-se cada any en les convocatòries especifiques aquelles iniciatives o àmbits de treball que seran objecte de la convocatòria. Els premis que es convoquen sobre l’activitat desenvolupada en 2019 tenen tres categories:

 • Premi d’excel·lència a l’activitat formativa i de desenvolupament vinculada a Qualitat i Seguretat de Pacients.

 • Premi d’excel·lència a l’activitat formativa i de desenvolupament vinculada al Lideratge i el Desenvolupament Directiu

 • Premi en Innovació a l’àrea de formació i desenvolupament de la organització

Requisits de les candidatures

S’hi pot presentar qualsevol empresa i organització, associada a La Unió i/o al Consorci i/o que hagi col·laborat amb Unió Consorci Formació.

Presentació de les candidatures

L’entitat candidata haurà de presentar:

 • Marcar a quina categoria es presenta
 • Totes les experiències hauran d’anar identificades amb les dades següents: Entitat, Centre (en el cas que no coincideixi amb l’Entitat), Adreça, població, persona que presenta l’experiència (nom i cognom, càrrec, c/e i telèfon), Identificar els autors de l’experiència (Nom i cognom, càrrec i c/e).
 • A part, s’hi adjuntarà breu currículum dels membres de l’equip que ho han dut a terme.
 • Memòria justificativa (màxim 3 fulls) dels mèrits, fets i contribucions realitzades i que sustenten la candidatura. El contingut explicatiu mínim ha d’incloure: el perquè de l’experiència, objectius, qui hi està implicat, en quin moment està, què és nou, resultats obtinguts i dificultats identificades.

Criteris de valoració

Els criteris que s’utilitzaran en la valoració de les candidatures són:

 1. Objecte: del projecte, la seva planificació i execució
 2. Impacte: en el desenvolupament dels professionals i la millora de l’excel·lència de la organització (indicadors, evidències, resultats…).
 3. Execució i abast: implicació de les persones de l’organització i el seu entorn en la implantació. L’execució i l’abast del projecte (nombre de persones involucrades, nombre d’hores, …)
 4. Singularitat: innovació, tecnologies de suport, que aportin una rellevància i una distinció respecte a d’altres accions realitzades
 5. Presentació de resultats: indicadors de resultats, valoració d’impacte.

Composició del jurat

Es constituirà un jurat format per membres del consell d’administració d’UCF, gestors, professionals de l’àmbit de formació i del món acadèmic, que avaluaran les experiències presentades. El jurat podrà realitzar consultes individualitzades a les candidatures per aclarir la informació presentada.

Veredicte del jurat

El jurat pot decidir declarar desert algun dels premis convocats. En cas d’empat, el vot del president del jurat serà de qualitat. La resolució emesa pel jurat serà inapel·lable.

Lliurament dels premis

Els premis es lliuraran durant la jornada de l’Update Directiu d’UCF a realitzar durant el mateix mes de febrer de 2020. Les candidatures guanyadores hauran d’assistir per rebre el reconeixement en la jornada de l’Update Directiu. Els premiats guardonats rebran un Diploma de reconeixement.

Calendari

 • Presentació dels premis i obertura a candidatures el proper dia 8 de gener de 2020.
 • La data límit de presentació de les candidatures serà el proper dia 24 de gener de 2020.
 • La confirmació dels premis serà realitzada durant la primera setmana del mes de febrer del 2020.
 • Lliurament dels premis durant la jornada de l’Update Directiu a realitzar a mitjans del mes de febrer 2020.

Bases legals

 • La participació a la convocatòria implica l’acceptació d’aquesta convocatòria i les seves bases.

 • Unió Consorci Formació es compromet a garantir la confidencialitat de la informació facilitada en relació al projecte o a les activitats presentades als premis.

 • Unió Consorci Formació es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb allò que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades, RGPD).

 • Les empreses participants en el premis que resultin guanyadors consenten i autoritzen expressament a Unió Consorci Formació perquè pugui fer públic el seu nom a la web i a les xarxes socials.

 • Unió Consorci Formació es reserva el dret de cancel·lar, prorrogar, modificar qualsevol dels premis, en cas de circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva execució.

Per a més informació i presentació de les candidatures

Sr. Òscar Dalmau. Gerent d’Unió Consorci Formació

c/ Esteve Terrades 30, 08023 Barcelona

odalmau@ucf.cat

Presentar candidatura
2020-01-08T19:04:10+02:00