Agents biològics i COVID-19 2020-10-06T19:55:43+02:00

Project Description

Agents biològics i COVID-19

La correcta aplicació de les mesures d’higiene i seguretat vers als treballs amb l’exposició a agents biològics, per part dels professionals assistencials minimitza els riscos de contagi o transmissió i en conseqüència afavoreix entorns de treball més saludables. En el context actual és de vital importància actualitzar i/o reforçar el coneixement tant de les mesures generals de protecció davant dels riscos biològics com de les específiques lligades a la principal amenaça, la COVID-19.

 • Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari en la gestió bàsica del risc biològic.
 • Prevenir i reduir l’exposició a agents biològics, concretament al coronavirus SAR-CoV-2.
 • Promoure conductes adequades i segures durant l’activitat assistencial, seguintles precaucions estàndard i les precaucions basades en la transmissió.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

1. El risc biològic

 • Exposició a agents biològics
 • Classificació dels agents biològics
 • Vies d’entrada dels agents biològics
 • Factors de risc biològic
 • Normativa sobre l’avaluació del risc biològic

2. La COVID-19

3. Mesures de precaució estàndard

 • Higiene de mans

4. Equips de protecció individual

 • Protecció dèrmica
 • Protecció ocular i facial
 • Protecció respiratòria

5. Altres precaucions i mesures preventives

 • Precaucions basades en la transmissió
 • Neteja i desinfecció
 • Gestió de residus
 • Mesures complementàries
 • Situació d’excepcionalitat i ús d’EPI
 • Col·locació i retirada dels EPI

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

El cost d’inscripció és de 22 € per participant.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387