Agents biològics: Covid-19 2023-02-27T18:50:02+02:00

Project Description

Agents biològics i COVID-19

La correcta aplicació de les mesures d’higiene i seguretat vers als treballs amb l’exposició a agents biològics, per part dels professionals assistencials minimitza els riscos de contagi o transmissió i en conseqüència afavoreix entorns de treball més saludables. En el context actual és de vital importància actualitzar i/o reforçar el coneixement tant de les mesures generals de protecció davant dels riscos biològics com de les específiques lligades a la principal amenaça, la COVID-19.

 • Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari en la gestió bàsica del risc biològic.
 • Prevenir i reduir l’exposició a agents biològics, concretament al coronavirus SAR-CoV-2.
 • Promoure conductes adequades i segures durant l’activitat assistencial, seguintles precaucions estàndard i les precaucions basades en la transmissió.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual.

Tots els professionals

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

1. El risc biològic

 • Exposició a agents biològics
 • Classificació dels agents biològics
 • Vies d’entrada dels agents biològics
 • Factors de risc biològic
 • Normativa sobre l’avaluació del risc biològic

2. La COVID-19

3. Mesures de precaució estàndard

 • Higiene de mans

4. Equips de protecció individual

 • Protecció dèrmica
 • Protecció ocular i facial
 • Protecció respiratòria

5. Altres precaucions i mesures preventives

 • Precaucions basades en la transmissió
 • Neteja i desinfecció
 • Gestió de residus
 • Mesures complementàries
 • Situació d’excepcionalitat i ús d’EPI
 • Col·locació i retirada dels EPI

3 hores.

22 € per participant.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz