//Agents biològics i covid19
Agents biològics i covid19 2020-09-08T12:13:00+02:00

Project Description

Agents biològics i covid19

La correcta aplicació de les mesures d’higiene i seguretat vers als treballs amb l’exposició a agents biològics, per part dels professionals assistencials minimitza els riscos de contagi o transmissió i en conseqüència afavoreix entorns de treball més saludables. En el context actual és de vital importància actualitzar i/o reforçar el coneixement tant de les mesures generals de protecció davant dels riscos biològics com de les específiques lligades a la principal amenaça, la covid19.

 • Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari en la gestió bàsica del risc biològic.
 • Prevenir i reduir al mínim l’exposició a agents biològics.
 • Promoure conductes adequades i segures durant l’activitat assistencial.
 • Fer una aplicació correcta dels equips de protecció individual i de les mesures d’aïllament necessàries.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge. Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

Inici

 • Introducció
 • Objectius
 • Cas inicial

El risc biològic

 • Introducció
 • Conceptes bàsics
 • Classificació dels agents biològics
 • Diferència entre perill i risc
 • Posa’t a prova!
 • Exposició a agents biològics
 • gents biològics
 • Vies d’entrada dels agents biològics
 • Incidents biològics
 • Factors de risc biològic
 • Normativa sobre l’avaluació del risc biològic
 • Mesures preventives

Mesures de precaució estàndard

 • Introducció
 • Quan aplicar les mesures de precaució estàndard?
 • Higiene de mans > Les mans en la transmissió de microorganismes
 • Higiene de mans > Factors a tenir en compte
 • Higiene de mans > Un correcte rentat de mans
 • Higiene de mans > Tipus d’higiene de mans
 • Higiene de mans > Els 5 moments de la higiene de mans
 • Posa’t a prova

Equips de protecció individual

 • Característiques i tipus
 • Protecció dèrmica > Guants
 • Posa’t a prova!
 • Protecció dèrmica > Roba de protecció (bata)
 • Protecció ocular i facial > Ulleres i pantalles
 • Protecció respiratòria > Mascareta quirúrgica
 • Protecció respiratòria > Mascareta autofiltrant
 • Com posar-se els EPIS
 • Com treure’s els EPIS
 • Posa’t a prova

Vacunacions i immunització activa

 • Vacunacions

Precaucions basades en la transmissió

 • Precaucions per evitar la transmissió per contacte
 • Precaucions per evitar la transmissió per gotes
 • Precaucions per evitar la transmissió per aire
 • Precaucions per evitar la transmissió per contacte i aire
 • Precaucions per evitar la transmissió per contacte i gotes
 • Posa’t a prova!

Especificitats covid19

 • Introducció
 • Tipologia d’EPIS segons el servei a realitzar
 • Com posar-se la granota
 • Com treure’s la granota
 • Neteja
 • Tractament de residus

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387