//Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia
Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia 2022-04-25T17:41:13+02:00

Project Description

Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia

L’aprovació de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia (LORE) , estableix a la seva Disposició Addicional 7ª.

“Las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, así como para promover entre la misma la realización del documento de instrucciones previas. Asimismo, difundirán entre
el personal sanitario los supuestos contemplados en la misma a los efectos de su correcto y general conocimiento y de facilitar en su caso el ejercicio por los
profesionales del derecho a la objeción de conciencia.”

En el mateix sentit, el Dictamen de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats de 10 de desembre de 2020, recull la necessitat de difondre i formar al personal sanitari sobre els aspectes tècnics i legals que comporta el desplegament de la norma.

Des de la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i en col·laboració amb la Unió Consorci Formació (UCF), es proposa aquesta acció formativa per informar i sensibilitzar als professionals directament implicats en aquesta Llei de forma homogènia i transversal.

Al finalitzar el curs els participants coneixeran els aspectes generals de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia tant des del punt de vista normatiu, com de model de pràctica assistencial i procediment d’aplicació.

Els objectius específics són:

 • Conèixer els supòsits que la LORE contempla, els aspectes legals i tècnics, i sobre la prestació de l’ajuda per a morir.
 • Conèixer quin és el procediment d’aplicació, supòsits, professionals que intervenen i els terminis a l’aplicació del dret del pacient, incloent el
  document de voluntats anticipades.
 • Familiaritzar-se amb el model de pràctica assistencial previst per el desplegament de la Llei a Catalunya identificant quin son els rols professionals i les seves responsabilitats i el dret a l’objecció de consciència dels professionals.
 • Conèixer els conceptes bàsics sobre acompanyament i dol i quins són els professionals competents per intervenir en cada etapa del procés.
 • Identificar quins recursos, eines i habilitats comunicatives i de gestió emocional són més idonis per a les relacions amb pacients, persones del seu entorn i entre professionals implicats amb l’atenció al pacient.

Metges/esses, Infermers/es, Treballadors/es socials, Psicòlegs/es clínics de tots els àmbits sanitaris assistencials, especialment l’Atenció Primària, l’Hospitalària, Sociosanitària i de Salut Mental i Farmacèutics/ques.

Els professionals que formeu part dels centres de l’ICS, heu d’inscriure-us als cursos específics organitzats per l’ICS.

Aquesta activitat es presenta en modalitat en línia i d’autoaprenentage.

S’estructura en mòduls i disposa de materials i recursos d’aprenentatge que permetran als participants assolir els objectius de l’activitat.

Aquest format d’autoaprenentatge permet que cada participant realitzi l’activitat segons la seva disponibilitat. Una vegada iniciada disposarà d’un mes per a la seva finalització. S’avalua l’aprenentatge dels participants.

El disseny de l’activitat i la selecció de continguts ha estat realitzat pels membres del Comitè Pedagògic constituït l’abril de 2021 a proposta del Grup Consultor per al desplegament a Catalunya de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març de regulació de l’eutanàsia.

Mòdul 1. Aspectes normatius i del procediment d’aplicació.

 • La Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març de regulació de l’eutanàsia (LORE)
 •  Supòsits d’aplicació
 • Procediment d’aplicació
  ✓ Principals rols implicats
  ✓ Procés de prestació
  ✓ Accions clau, rols i calendari
 • Procediment d’aplicació en situacions d’incapacitat de fet
  ✓ Document de voluntats anticipades
  ✓ Procés de prestació

Mòdul 2. Model de pràctica assistencial pel desplegament de la LORE a Catalunya

 • Objectius d’aprenentatge
 •  Principis ètics
 • Model d’atenció centrada en el pacient
 • Rols professionals
  ✓ Agents principals
  ✓ Criteris d’activació d’altres agents
 • Dret a l’objecció de consciència dels professionals sanitaris
 • Àmbits territorials i autonomia dels centres

Mòdul 3. Acompanyament i dol

 • Comunicació en l’entorn de la salut
 •  Què s’entén per acompanyar al pacient i persones del seu entorn?
 • El procés de dol. Concepte, fases, tipologies.
 • Models d’intervenció i rols professionals competents.
  ✓ Pautes bàsiques d’actuació per nivell
  ✓ Accions orientades al pacient
  ✓ Accions orientades als familiars i altres persones de l’entorn íntim del pacient
  ✓ Pautes d’actuació en situacions de dol agut
  ✓ Pautes d’actuació davant situacions de dol posterior a la mort
  ✓ Sobre medicació i dol
  ✓ Atenció al dol en persones i situacions de més vulnerabilitat
 • Comunicació terapèutica. Recursos, eines i habilitats comunicatives i de gestió emocional facilitadores en les relacions dels professionals amb pacients, familiars i persones del seu entorn i entre els propis professionals implicats.

8h.

Gratuït. Amb places limitades.

Els participants que hagin obtinguts la qualificació d’APTE i respost a l’enquesta de satisfacció rebran per correu electrònic un certificat de participació i aprofitament en els tres mesos posteriors a la finalització del curs, no es descarrega des de la Plataforma.

S’ha sol·licitat l’acreditació de l’activitat al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

Per a més informació:

Mercè Pascual, d’Unió Consorci Formació – mpascual@ucf.cat – 932 594 383