/FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN L’ÀMBIT SOCIAL
FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN L’ÀMBIT SOCIAL 2019-05-14T10:49:08+02:00

Project Description

FORMACIÓ

PER A PROFESSIONALS

DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES

EN L’ÀMBIT SOCIAL

Ens trobem davant d’una etapa de reordenació i redisseny del model d’atenció a la dependència i de pensament crític envers el model assistencial i  cal  avançar cap a un nou model social integral digne i centrat en la persona que garanteixi respecte, benestar i promoció de l’autonomia de la gent gran i les persones depenents.

Aquesta oferta formativa aporta propostes de formació continuada i especialitzada, per als professionals de les organitzacions de l’àmbit social. Orientada a capacitar-los per a l’atenció social a partir del model d’atenció centrada en la persona (ACP).

Els continguts de les accions formatives d’aquesta oferta formativa han estat dissenyats i elaborats per un grup de treball liderat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya i Unió Consorci Formació (UCF) i en el que han participat professionals experts de l’àmbit de l’atenció social en les diferents matèries i continguts.

Esquema: ACP segons els àmbits competencials

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Competències vinculades als processos assistencials

Accions formatives orientades a actualitzar coneixements i habilitats pel que fa al desenvolupament i optimització dels processos assistencials.

Coneixement del model ACP

Accions formatives Modalitat Hores
Atenció centrada en la persona. online 20
El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona. online 10
Planificació de decisions anticipades. presencial 6
Contencions presencial 6
Model ACP presencial 15
Millorar la sensibilització i empatia cap a les persones grans utilitzant el vestit modular de simulació d’edat MAX. presencial 8
  • Principis i fonaments del paradigma de l’atenció centrada (6 hores)
  • Escolta activa, empatia i confiança (6 hores)
  • Trastorn del comportament i persones amb demència (8 hores)
  • Introducció a la reminiscència (16 hores + 9 hores pràctiques)
  • La validació – una tècnica per a millorar la comunicació amb una persona amb demència (16 hores)
presencial 61

Bones pràctiques

Accions formatives Modalitat Hores
Bones pràctiques. presencial 6

Altres

Accions formatives Modalitat Hores
Higiene i protecció de la pell i mucoses. online 6
Nutrició i alimentació. online 4
Eliminació. online 10
Atenció a la persona amb risc d’agitació. online 3
Acompanyament a la persona atesa en els processos de final de la vida. online 8
Serveis assistencials a persones amb dependència. online 30
Serveis assistencials en salut mental. online 40
Cures auxiliars en geriatria. online 30
Acompanyament a la pèrdua. presencial 10
Cures pal·liatives. presencial 9
Programar les activitats socioculturals segons ACP. presencial 8
Update en fragilitat i complexitat. presencial 5

Competències vinculades a l'organització i a l'entorn

Continguts que tenen un àmbit més de caràcter normatiu, del marc legal, acreditatiu del nostre entorn professional: gestió de la qualitat, gestió de la seguretat i salut laboral, ètica, abordatge farmacoterapèutic …

Ètica assistencial

Accions formatives Modalitat Hores
L’ètica professional. online 2
Ètica aplicada en el teu dia a dia professional. presencial 4
Introducció a l’ètica aplicada en intervenció social i sanitària. presencial 20

Abordatge farmacoterapèutic

Accions formatives Modalitat Hores
Gestió farmacoterapèutica centrada en la persona: adequació del tractament farmacològic. presencial 6
Gestió farmacoterapèutica centrada en la persona: errors en medicació i mesures de prevenció. presencial 6

Qualitat i seguretat de la persona atesa

Accions formatives Modalitat Hores
Qualitat i seguretat de la persona atesa en rehabilitació. online 3
Qualitat i seguretat de la persona atesa a l’atenció sociosanitària. online 4

Seguretat i salut laboral

Accions formatives Modalitat Hores
Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials. online 50
Curs sobre prevenció de riscos laborals. online 10
Mobilització de pacients amb productes de suport. online 4
Seguretat laboral viària. online 3
Manipulació d’aliments i seguretat alimentària. online 3

Altres

Accions formatives Modalitat Hores
Protecció de dades personals en el sector sanitari i social. online 5
Privacitat i confidencialitat a l’entorn social i sanitari casos pràctics. presencial 4

Competències personals i relacionals

La formació pel que fa al desenvolupament de les aptituds i actituds vinculades a l’autolideratge, la comunicació, el lideratge i altres competències personals en les relacions amb els professionals, unitats, serveis, etc.

Lideratge emocional

Accions formatives Modalitat Hores
Rol directiu i lideratge relacional en organitzacions d’atenció social. presencial 48

Inteligència i benestar emocional

Accions formatives Modalitat Hores
Gestió de les emocions. online 15
Autoconeixement amb insights. presencial 5
Excel·lència en el tracte i amb la relació amb les persones. presencial 6
Mindfulness per a la gestió emocional i la reducció de l’estrés. presencial 9
Autocuidatge: benestar emocional. presencial 5
Curs bàsic d’Ecologia Emocional pel sector social. presencial 20
Cuidar-se per cuidar: Ecologia Emocional aplicada a les situacions de crisis malalties i pèrdues. presencial 20
Desenvolpament de competències afectives per la gestió de l’estrès i l’atenció de les persones ateses. presencial 20

Treball en equip

Accions formatives Modalitat Hores
Potenciant el treball en equip. presencial 5/15
Autoconeixement, relació i treball en equip. presencial 15
Organització, cooperació i relacions interpersonals dins dels equips de treball. presencial 7,5
Gestió de conflictes interpersonals. presencial 6
Competències emocionals per a millorar la relació amb els altres. presencial 8
La comunicació interpersonal com a eina de treball. presencial 10
Comunicació de males notícies. presencial 8

Altres

Accions formatives Modalitat Hores
Formadors ocasionals. online 5
Formació de formadors. semipresencial 25
Formació de tutors online. semipresencial 25