//Habilitats i eines per la millora professional
Habilitats i eines per la millora professional 2022-03-23T17:36:32+02:00

Project Description

Habilitats i eines per la millora professional

 • Entorn de canvi VUCAH-BANI
 • Nou entorn, nous rols i noves competències
 • Map Skills
 • Hàbits d’aprenentatge diari
 • PLE – Personal learning environament
 • Aprenentatge social i networking
 • Plans de millora i desenvolupament personal

Objectiu general:

 • Entendre el nou paradigma laboral i el que es demana als professionals
 • Acompanyar als professionals a reubicar-se professionalment
 • Adquirir habilitats per tornar a situar-nos dins el mercat laboral
 • Adquirir eines i coneixements per la cerca de feina
 • Guanyar en autoconfiança per buscar feina.

Objectius específics:

 • Treballar habilitats indispensables per la cerca de feina
 • Autoconeixement de les fortaleses i àrees de millora individuals
 • Adaptació al nou entorn laboral. Noves competències a assolir.
 • Xarxa de contactes.
 • Actualitzar el C.V. i les xarxes socials professionals.

Adreçat a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. El nou entorn laboral

1.1. Evolució cap al nou paradigma laboral. Entorn V.U.C.A.
1.2. La nova demanda de professionals per part de les empreses.
1.3. Noves modalitats de treball.
1.4. El professional Know-mad i les seves habilitats.
1.5. L´”H.A.A.” . Habilitats, acƟtuds i apƟtuds necessàries pel professional actual i futur.

2. Noves perspectives laborals

2.1. Indagació sobre la demanda de professionals en el nostre sector en concret.
2.2. Estudi entre la nostra situació actual i la desitjada. el match professional.
2.3. Definició del nostre objecƟu professional.
2.4. Pla d´actuació.

3. Autocoaching. Validació de les nostres competències

3.1. Experiència anterior. Posar-la en valor pels nous temps
3.2. L´acceptació induvial i col·lecƟva al canvi.
3.3. Intel·ligència Emocional. Hàbits que ens ajudaran a fer el camí.

3.4. Les emocions en tot el procés de la cerca de feina. El paper fonamental de la seva gesƟó.
3.5. L´Autoconfiança i l´AutoesƟma.
3.6. D.A.F.O. personal

4. Ampliar Xarxa de Contactes. Networking

4.1. Importància d´ampliar la xarxa de contactes professionals i com fer-ho.
4.2. Offline i Online
4.3. ¿Com conèixer professionals del meu sector?
4.4. La meva marca personal.
4.5. Habilitats de Comunicació Interpersonals i Intrapersonals per generar confiança i credibilitat.

5. Visibilitat. Entrevista i Xarxes.

5.1. Com fer el meu CV més atracƟu pels reclutadors. Eines i feedback.
5.2. Canals per anar a buscar feina. Webs, xarxes…
5.3. El meu elevator Pitch en funció de cada entrevista.
5.4. L´Entrevista de feina: Eines per afrontar-la amb èxit.
5.5. El perfil de Linkedin: Aconseguir un perfil de 10 i saber-hi interactuar.
5.6. Altres xarxes socials professionals.

30h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat