Interculturalitat i salut 2021-10-20T11:49:44+02:00

Project Description

Interculturalitat i salut

Vivim una societat multicultural on hi ha cultures que tenen visions i postures diferents de la salut. El Departament de Salut en el document Orientacions sobre la Diversitat cultural i la Salut identifica la “competència cultural” com una de les necessitats dels professionals de la salut per a poder atendre a  tots els usuaris amb  d’equitat pel que fa a la qualitat: “Els dispositius assistencials han d’aspirar a oferir una atenció que tingui la mateixa qualitat per a tots els seus usuaris, independentment del grup cultural a què pertanyin.

Aquest propòsit de la «competència cultural», entesa com el «conjunt de conductes, actituds i polítiques que permeten al sistema, dispositiu i/o individu funcionar de manera eficaç amb pacients i comunitats d’origen cultural divers», implica, com assenyala Dunn, «un canvi fonamental en la manera de pensar, d’entendre i de relacionar-se amb el món exterior» que ha d’anar lligat a uns resultats assistencials millors. Qualsevol servei assistencial hauria de comptar entre els seus estàndards de qualitat amb el de la competència cultural esmentada, ajustada, lògicament, al rang i a les característiques de cada centre.

  • Desenvolupar les eines comunicatives per entendre la diversitat cultural de l’entorn sanitari.
  • Entendre i fer-se entendre am el col·lectiu immigrant.
  • Intentar pal·liar les dificultats en la relació entre professionals sanitaris i persones immigrades.
  • Canviar actituds individual i socials per comunicar-se millor: acceptació, congruència, empatia i assertivitat.

Tots i totes els/les professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Interculturalitat avui: la població estrangera i el dol migratori.
2. Diversitat cultural i social a Catalunya. Trets culturals dels diferents col·lectius immigrants.
3. Immigrants i promoció de la salut. Com es comunica la població immigrant.
4. Actituds bàsiques per comunicar-se millor: acceptació, congruència, empatia i assertivitat.
5. El treball en equip com a millor solució: de l’implicació a l’integració.

12 hores.

Curs 100% subvencionat pel Contracte Programa Sectorial.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb mnadal@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Maria Nadal, d’Unió Consorci Formació.  mnadal@ucf.cat – 93 259 43 85