//Nova llei de contractació pública
Nova llei de contractació pública 2022-01-27T15:13:32+02:00

Project Description

Nova llei de contractació pública

Aplicació pràctica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic

Nova llei de contractació pública

La nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), transposa a l’ordenament jurídic espanyol, dues de les tres Directives de contractació: la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública.

Aquesta llei va entrar en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018 (DF 16ª), tot derogant expressament el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com aquelles disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que determina la nova LCSP. No obstant, les disposicions relatives als òrgans consultius (arts. 328 a 334) i la modificació de la Llei del Impost sobre el Valor afegit (DF 10ª), ja estan en vigor des del 10 de novembre de 2017.

Aquest paquet formatiu té la finalitat d’oferir un espai d’actualització i coneixement de què és el que introdueix la nova LCSP i tractar amb profunditat quines són les novetats més destacades que aporta.

El principal objectiu d’aquesta formació és conèixer i tractar les novetats introduïdes per la nova llei, així com obtenir els coneixements necessaris per tal d’aplicar-los a les tasques diàries. En aquest sentit, la finalitat de la formació és teòrico-pràctica desenvolupant aspectes teòrics de rellevància i portant-los a la pràctica amb l’anàlisi de casos reals.

Per tal de tractar d’una forma òptima el coneixement de la nova llei definim dues accions formatives, que estan interelacionades, però orientades a destinataris diferents:

  1. Una formació específica sobre la Preparació de l’expedient i execució del contracte, dirigida fonamentalment a Tècnics (curs de 8 hores de durada).
  2. I una formació de caràcter genèric sobre l’Aplicació pràctica de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic, dirigida als professionals que puguin tenir relació amb la contractació pública (curs de 16 hores de durada).
  • El cost d’inscripció al curs d’especialització és de 100 euros.
  • El cost d’inscripció al curs genèric és de 200 euros.

Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit disponible de cada entitat). Consulti amb UCF les modalitats de pagament, i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació Tripartita.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat, per a més informació.

Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Tramuntana, baixos. c/ Esteve Terradas, 30 08023  Barcelona

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Lorena Moralo – lmoralo@ucf.cat932 594 382