//Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials
Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials 2021-02-01T15:03:15+02:00

Project Description

Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials

Curs gamificat – Modalitat online de 10 hores

Cuidar del benestar físic, mental i social de les persones que treballen en els diferents centres de salut és cabdal. Per fer-ho i d’acord al marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 s’ha de garantir la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s’esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi.

Aquesta formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, per això, i a fi de facilitar el coneixement que necessita cada perfil professional sobre els riscos laborals al seu lloc de treball i aquelles mesures preventives encaminades a la minimització, reducció i/o eliminació del riscos és que s’ha elaborat aquest curs on-line gamificat que permet abordar els coneixements bàsics d’una manera experiencial i dinàmica.

A través de la simulació dels espais reals dels centres de salut el participant del curs portarà a terme la resolució de reptes i situacions, segons el risc, que li permetran posar en pràctica els coneixements inicials que necessita.

Es tracta d’una oportunitat diferent d’aprenentatge que el participant realitzarà guiat per diferents personatges i els elements de gamificació que es troben al llarg del curs, i que faciliten assolir de manera més significativa i transferible el coneixement del dia a dia en el lloc de treball.

Generals

D’acord amb el marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 aquest curs específic per al sector sanitari pretén:

  • Oferir a la persona contractada la formació inicial en prevenció de riscos laborals.
  • Fer una revisió del més rellevant pel que fa a la normativa vigent.
  • Explicar els conceptes de prevenció que cal conèixer i els diferents riscos que estan presents en cada lloc de treball.

Específics

  • Conèixer el marc legal referent a la prevenció de riscos laborals.
  • Aprendre les estructures de la organització que estan relacionades amb Prevenció de riscos.
  • Prendre consciència dels riscos presents en el lloc de treball.
  • Saber detectar riscos i poder proposar les mesures preventives.
  • Observar la tasca que es realitza amb la mirada preventiva.
  • Aprofundir en conceptes tècnics preventius.
  • Reflexionar sobre la actitud preventiva que es té en el lloc de treball.

El curs està dirigit a professionals, tant sanitaris com no sanitaris, d’organitzacions de tots els àmbits assistencials:

• Atenció primària
• Atenció especialitzada: hospitals d’aguts i monogràfics • Atenció sociosanitària
• Atenció a la salut mental
• Atenció a l’àmbit residencial

Aquest curs online aborda la formació inicial en Prevenció de Riscos Laborals d’una manera dinàmica i pràctica que facilita la gamificació. Amb un plantejament pedagògic que posa al participant del curs en el centre de l’acció per interaccionar i abordar situacions amb les que es trobarà o haurà de realitzar en el seu dia a dia, en el lloc de treball. De manera que assolir el coneixement es fa més aplicable i transferi- ble i per què no, divertit!

Al llarg del curs és compta amb l’acompanyament de la tutoria que més enllà de resoldre dubtes dels participants, suggereix lectures complementàries així com debats a partir de casos i experiències. Aques- ta tutoria la porta a terme una persona especialista en l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals en el propi sector sanitari i social.

En el cas de la formació a nivell corporatiu, es suggereix que aquesta funció tutorial i d’acompanyament sigui realitzada per la persona de referència de la pròpia organització.

El curs es configura en dos mòduls, el mòdul general i comú a tots els perfils professionals i el mòdul específic que estructura un itinerari personalitzat segons el perfil professional.

MÒDUL GENERAL

• Introducció

• Breu història

• Seguretat i salut al centre sanitari

• Normativa

• Riscos laborals

• Pla d’autoprotecció

• Emergències i Incendis (1a part)

• Emergències i Incendis (2a part)

• Electricitat

• Ordre i neteja

• Seguretat vial

• Factors psicosocials

• Incidents hostils

• Treball a torns

• Equips de protecció Individual

• Risc Ostemuscular

• PVD

• Postures forçades

• Medicina del treball

MÒDULS ESPECÍFICS: en aquesta part del curs cada professional, en funció del seu perfil, accedeix obligatòriament al seu itinerari amb els riscos derivats de la funció que desenvolupa.

• Manipulació manual de càrregues

• Caiguda d’objectes

• Contactes tèrmics

• Cops i talls amb eines

• Projecció de partícules

• Fàrmacs perillosos

• Mobilització de persones

• Risc químic

• Moviments repetitius

• Contaminants biològics

• Radiacions no ionitzants

• Contactes elèctrics

• Radiacions ionitzants general i específica

• Caigudes a diferent nivell

El curs té una durada de 10h, repartides de la següent manera:

• Mòdul general: 7h

• Mòdul específic: 3h

65 € per participant. Hi ha 3 possibilitats:

En tots els casos, aquesta formació serà 100% bonificable per la Fundació Tripartita. Consulti amb UCF les modalitats de pagament, i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació Tripartita.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387