//Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials
Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials 2020-10-13T09:44:34+02:00

Project Description

Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials

Curs gamificat – Modalitat online de 10 hores

Cuidar del benestar físic, mental i social de les persones que treballen en els diferents centres de salut és cabdal. Per fer-ho i d’acord al marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 s’ha de garantir la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s’esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi.

Aquesta formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, per això, i a fi de facilitar el coneixement que necessita cada perfil professional sobre els riscos laborals al seu lloc de treball i aquelles mesures preventives encaminades a la minimització, reducció i/o eliminació del riscos és que s’ha elaborat aquest curs on-line gamificat que permet abordar els coneixements bàsics d’una manera experiencial i dinàmica.

A través de la simulació dels espais reals dels centres de salut el participant del curs portarà a terme la resolució de reptes i situacions, segons el risc, que li permetran posar en pràctica els coneixements inicials que necessita.

Es tracta d’una oportunitat diferent d’aprenentatge que el participant realitzarà guiat per diferents personatges i els elements de gamificació que es troben al llarg del curs, i que faciliten assolir de manera més significativa i transferible el coneixement del dia a dia en el lloc de treball.

Generals

D’acord amb el marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 aquest curs específic per al sector sanitari pretén:

  • Oferir a la persona contractada la formació inicial en prevenció de riscos laborals.
  • Fer una revisió del més rellevant pel que fa a la normativa vigent.
  • Explicar els conceptes de prevenció que cal conèixer i els diferents riscos que estan presents en cada lloc de treball.

Específics

• Conèixer el marc legal referent a la prevenció de riscos laborals.
• Aprendre les estructures de la organització que estan relacionades amb Prevenció de riscos. • Prendre consciència dels riscos presents en el lloc de treball.
• Saber detectar riscos i poder proposar les mesures preventives.
• Observar la tasca que es realitza amb la mirada preventiva.
• Aprofundir en conceptes tècnics preventius.
• Reflexionar sobre la actitud preventiva que es té en el lloc de treball.

El curs està dirigit a professionals, tant sanitaris com no sanitaris, d’organitzacions de tots els àmbits assistencials:

• Atenció primària
• Atenció especialitzada: hospitals d’aguts i monogràfics • Atenció sociosanitària
• Atenció a la salut mental
• Atenció a l’àmbit residencial

El curs es configura en dos mòduls, el mòdul general i comú a tots els perfils professionals i el mòdul específic que estructura un itinerari personalitzat segons el perfil professional.

MÒDUL GENERAL

• Introducció

• Breu història

• Seguretat i salut al centre sanitari

• Normativa

• Riscos laborals

• Pla d’autoprotecció

• Emergències i Incendis (1a part)

• Emergències i Incendis (2a part)

• Electricitat

• Ordre i neteja

• Seguretat vial

• Factors psicosocials

• Incidents hostils

• Treball a torns

• Equips de protecció Individual

• Risc Ostemuscular

• PVD

• Postures forçades

• Medicina del treball

MÒDULS ESPECÍFICS: en aquesta part del curs cada professional, en funció del seu perfil, accedeix obligatòriament al seu itinerari amb els riscos derivats de la funció que desenvolupa.

• Manipulació manual de càrregues

• Caiguda d’objectes

• Contactes tèrmics

• Cops i talls amb eines

• Projecció de partícules

• Fàrmacs perillosos

• Mobilització de persones

• Risc químic

• Moviments repetitius

• Contaminants biològics

• Radiacions no ionitzants

• Contactes elèctrics

• Radiacions ionitzants general i específica

• Caigudes a diferent nivell

Aquest curs online aborda la formació inicial en Prevenció de Riscos Laborals d’una manera dinàmica i pràctica que facilita la gamificació. Amb un plantejament pedagògic que posa al participant del curs en el centre de l’acció per interaccionar i abordar situacions amb les que es trobarà o haurà de realitzar en el seu dia a dia, en el lloc de treball. De manera que assolir el coneixement es fa més aplicable i transferi- ble i per què no, divertit!

Al llarg del curs és compta amb l’acompanyament de la tutoria que més enllà de resoldre dubtes dels participants, suggereix lectures complementàries així com debats a partir de casos i experiències. Aques- ta tutoria la porta a terme una persona especialista en l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals en el propi sector sanitari i social.

En el cas de la formació a nivell corporatiu, es suggereix que aquesta funció tutorial i d’acompanyament sigui realitzada per la persona de referència de la pròpia organització.

El curs té una durada de 10h, repartides de la següent manera:

• Mòdul general: 7h

• Mòdul específic: 3h

A banda del mòdul general comú que han de realitzar tots els perfils professionals, l’estructura del programa està pensada per personalitzar l’itinerari formatiu en funció de cada perfil. D’acord amb els riscos i les mesures preventives corresponents, tal com es mostra en la següent taula:

Hi ha 3 possibilitats:

En tots els casos, aquesta formació serà 100% bonificable per la Fundació Tripartita. Consulti amb UCF les modalitats de pagament, i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació Tripartita.

El cost d’isncripció és de 65 € per participant.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387