//Update en Treball Social Sanitari
Update en Treball Social Sanitari 2018-12-05T12:49:27+02:00

Project Description

Update per Treball Social Sanitari

Formació continuada i especialitzada, per a professionals de treball social de l’àmbit sanitari

Treball social

El context mundial actual es caracteritza pel creixent envelliment de la població i per la crisi d’un model econòmic insostenible. Així doncs, es fa necessari un reenfocament multidiscipinari en profunditat orientat a cobrir les necessitats de les persones amb problemes de salut crònics i situacions socials adverses que posi en el punt de mira les persones, des d’uns serveis integrats, coordinats i eficients.

A Catalunya, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) té la missió de “promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats”. Defineix un model assistencial centrat en les persones, que implica la interacció dels serveis sanitaris i socials des de la col·laboració entre els departaments implicats.

Conscient d’aquesta realitat, Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat, conjuntament amb professionals experts del sector, un itinerari de formació continuada i especialitzada, diferenciador i atractiu, orientat al col·lectiu de treballadors/es socials de l’àmbit sanitari: hospitalari, sociosanitari, atenció primària i salut mental de les organitzacions sanitàries i socials.

General

Oferir als treballadors socials (diplomats o graduats) que exerceixin o vulguin exercir en el camp sanitari un programa de coneixement aplicat  que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals que es precisen en l’activitat quotidiana del treball social sanitari.

Específics

  • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
  • Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional efectiva.
  • Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
  • Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i impulsant noves maneres de fer:
  • En la identificació i valoració dels problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.
  • En el disseny, desenvolupament i avaluació de plans d’intervenció ajustats a les necessitats psicosocials detectades en el procés d’identificació i valoració.

El programa compren tallers presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit del treball social.

Són un total de 10 tallers presencials de 5 hores de duració (total de 50 hores).

L’horari de les sessions és de 9:00 a 14:00 h.

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació: Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

Els continguts d’aquesta primera edició del programa formatiu d’actualització han estat dissenyats i elaborats per un grup de treball impulsat per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya amb el propòsit de tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels professional del treball social.

Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta primera edició per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa.

El programa s’ha estructurat en àmbits competencials que contenen diversos mòduls temàtics, dels quals, s’han definit 10 tallers amb els continguts que el grup d’experts han valorat prioritàriament per tractar-se en aquesta 1a edició del programa:

competencies

Tallers: 

Taller 1. Persones amb discapacitat: valoració i accés als recursos

Taller 2. Atenció social sanitària al Pacient crònic complex i en final de vida

Taller 3. Escales de valoració a treball social. Un exemple: l’Escala ECISACH – BCN PSMAR

Taller 4. Rol professional i projectes d’intervenció

Taller 5. Introducció a la problemàtica de les persones sense llar

Taller 6. Apunts  sobre el sentit de la supervisió en el treball social. Un recurs per a la millora de la qualitat i el benestar

Taller 7. Gestió i resolució de conflictes

Taller 8. Treball en equips interdisciplinars

Taller 9. Resolució de problemàtiques ètiques de la pròpia pràctica professional

Taller 10. Investigació per millorar: introducció a la investigació social en salut

Professionals integrants dels propis processos de treball social en l’àmbit sanitari que vulguin actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update de treball social:

Inscripció individual a un taller                                                                                     105€

– Inscripció al total de 10 tallers del cicle Update de treball social                          990 €

Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris del Update de treball social es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Maria Nadal (mnadal@ucf.cat)

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a les 10 sessions de l’Update de treball social permetrà obtenir, als assistents que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’aprofitament, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC – Universitat Central de Catalunya).

Universitat Manresa

Per a inscripcions:  Maria Nadal mnadal@ucf.cat – 932 594 385