//TUTORS MIR nivell avançat
TUTORS MIR nivell avançat 2021-05-03T16:05:35+02:00

Project Description

TUTORS MIR nivell avançat

Eines i estratègies per millorar la tasca de tutorització

Com a tutors i tutores de professionals en formació, la nostra experiència com a sanitaris és bàsica. La demostració i el modelatge són estratègies clau per formar als residents amb els quals treballem per tal que assoleixin l’excel·lència professional. 

Aquesta tasca sovint es pot complementar amb estratègies pedagògiques, socials i comunicatives que col·laborin a què la persona en formació tregui el màxim partit, amb la vostra col·laboració, d’aquest important moment de la seva trajectòria professional.

L’objectiu d’aquest curs és consolidar i ampliar la base pedagògica dels professionals de la salut que ja han desenvolupat la seva tasca com a tutors de professionals en formació, i que poden esdevenir referents en aquesta tasca en les seves organitzacions. 

 • Conèixer la normativa i el marc regulatiu de la figura del tutor.
 • Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial.
 • Conèixer estratègies i eines per elaborar el Pla d’Acció tutorial individualitzat. 
 • Dissenyar itineraris personalitzats en base als components bàsics que els fonamenten.
 • Aprofundir en diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient.
 • Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el resident.
 • Desenvolupar converses eficients i empàtiques dins d’una tasca d’acció tutorial.
 • Dissenyar evidències i instruments d’avaluació de l’aprenentatge i del procés formatiu. 
 • Professionals de la salut que duent a terme la tasca de tutorització de MIRs (preferentment amb 3 anys d’experiència en aquesta tasca de tutorització). 
 • Coordinadors de Docència de les entitats de salut i social.

La proposta formativa partirà de les pròpies experiències dels participants per tal de connectar el conjunt de continguts i desenvolupar les competències fixades. Mitjançant diverses estratègies participatives online, casos pràctics i la simulació, els participants podran posar en pràctica els aprenentatges realitzats tant petit i gran grup. 

Les sessions es desenvoluparan mitjançant 3 moments:

Pre-work (no obligatori)

Participació en una activitat formativa virtual abans del curs, que consistirà en visualització del curs virtual de la Fundació Galatea. 

On Boarding

 1. Treball autònom mitjançant vídeos breus, lectures de material i participació en debats (2h)
 2. Participació en 2 tallers virtuals sincrònics, de 3h cadascun, on s’empraran diverses estratègies formatives. Entre d’altres:
  • Resolució d’incidents crítics
  • Viatge del resident
  • Indagació apreciativa
  • Feed-back canvas
  • Conversation design
  • Role-playing

Simulació online

Sessió de treball de 4h mitjançant simulació, en la qual els participants s’enfrontaran a una situació real on aplicar els aprenentatges. Amb posterioritat a la simulació, es portarà a terme un debriefing per aflorar els aprenentatges i cercar eines per a transferir-los a situacions reals.

Opcionalment, un cop finalitzada la formació, els participants podran comptar amb el seguiment d’un tutor per dissenyar de manera executiva el Pla d’acció personalitzat, o implementar les accions de seguiment que s’hagin ideat durant el curs. 

 1. Anàlisi de la funció tutorial des del punt de vista del trànsit de docent a facilitador. Nou enfocament de la funció tutorial.  
 2. Estratègies d’interacció amb el resident: estratègies i dinàmiques d’engagement, pensament reflexiu i crític, indagació apreciativa, entrevista motivacional, plantejament de preguntes, debriefing avançat, etc.).
 3. Gestió de situacions problemàtiques i converses difícils.
 4. Estratègies d’interacció amb el resident. Conèixer i construir processos de reflexió i debriefing.

El programa té una durada total de 12 hores:

 • 2 hores d’autoformació online
 • 3 sessions de telepresencia (10 h):
  • 2 sessions de 3 hores en format de tallers pràctics online
  • 1 sessió de 4 hores pràctiques de simulació online.

Núria Serrat

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB.

Ha dissenyat, desenvolupat i tutoritzat Màsters, Postgraus i Cursos d’especialització presencials i online, i ha creat materials informàtics en línia (especialitat en Formació de Formadors i Tutors en línia i Metodologies docents participatives en línia).

Ha participat com a investigadora i docent en projectes de cooperació internacional destinats a la millora i la innovació docent.

Assessora institucions públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de millora i innovació en l’àmbit de la formació.

145 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.