Update economicofinancer 2020-11-23T17:30:31+02:00

Project Description

Update economicofinancer

Formació continuada i especialitzada per a professionals de l’entorn economicofinancer de l’àmbit sanitari

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció, en uns paràmetres de màxima eficiència i qualitat.

En aquest marc de canvi continu, l’àmbit econòmic financer de les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar un diagnòstic de la situació de l’empresa, així com establir la base per a la presa de decisions i la realització de previsions a futur per a la planificació i per a l’execució de noves estratègies.

Conscients d’aquesta realitat Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat conjuntament amb professionals experts del sector un itinerari de formació continuada i especialitzada, diferenciador i atractiu, per al col·lectiu de professionals de l’àmbit econòmic financer de les organitzacions sanitàries i socials. Enguany presentem la 3a edició d’aquest programa formatiu.

Objectiu general

Oferir als professionals una formació continuada especialitzada amb un programa de coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals de l’àmbit economicofinancer d’una entitat en aquest sector.

Objectius específics

  • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
  • Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional efectiva.
  • Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
  • Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i impulsant noves maneres de fer.

El contingut del programa s’orienta a tractar sobre les competències tècniques específiques vinculades als processos economicofinancers. Sessions formatives dissenyades i orientades a actualitzar coneixements vinculats als mateixos processos economicofinancers respecte a: comptabilitat, facturació, tresoreria, compres, logística i fiscalitat.

El programa comprèn sessions presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit economicofinancer.

Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que incorpora esmorzar – col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

Professionals integrants dels mateixos processos economicofinancers que vulguin actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció en aquest Update economicofinancer:

Inscripció individual a les sessions

  • Sessió                                                                                                                                                105€

Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada sessió, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar les sessions en què es vol participar.

  • Pack de 20 inscripcions                                                                                                               1920
  • Pack de 10 inscripcions                                                                                                               995 €
Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Lorena Moralo (lmoralo@ucf.cat)

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de l’entitat organitzadora, que acreditarà la seva participació en la formació.

Per als participants que segueixin les 10 sessions de l’Update, Aquest programa està acreditat per la Fundació Universitària del Bages, gràcies a l’acord entre la Unió Consorci Formació i la Universitat. Els alumnes obtindran un certificat d’extensió universitària d’aprofitament o d’assistència en el programa de l’Update sobre gestió i control de dades emès per la Fundació Universitària del Bages.

Per a inscripcions:  Lorena Moralo lmoralo@ucf.cat – 932 594 382