Update economicofinancer 2019-04-24T11:32:59+02:00

Project Description

Update economicofinancer

Formació continuada i especialitzada per a professionals de l’entorn economicofinancer de l’àmbit sanitari

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció en uns paràmetres de màxima eficiència i qualitat.

En aquest marc de canvi continu, l’àmbit economicofinancer de les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar un diagnòstic de la situació de l’empresa, així com establir la base per a la presa de decisions i la realització de previsions a futur per a la planificació i per a l’execució de noves estratègies.

Conscient d’aquesta realitat, Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat, conjuntament amb professionals experts del sector, un itinerari de formació continuada i especialitzada, diferenciador i atractiu, per al col·lectiu de professionals de l’àmbit economicofinancer de les organitzacions sanitàries i socials.

Objectiu general

Oferir als professionals una formació continuada especialitzada amb un programa de coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals de l’àmbit economicofinancer d’una entitat en aquest sector.

Objectius específics

 • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
 • Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professionalefectiva.
 • Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
 • Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos iimpulsant noves maneres de fer.

Entorn. Comprendre l’àmbit economicofinancer en el sector salut: Pla de Salut de Catalunya. Models de finançament. Tipologies d’entitats del sector Salut. Eines d’avaluació i informació del Departament de Salut. Tipologies d’atenció.

Qualitat i gestió de processos. Aprofundir en els coneixements dels professionals en gestió de la qualitat i millora contínua: models de qualitat (p. ex. EFQM d’excel·lència), la gestió per processos, els indicadors, l’acreditació dels centres sanitaris a Catalunya.

Comptabilitat i facturació. Actualitzar coneixements i habilitats vinculats als mateixos processos economicofinancers respecte a: comptabilitat, facturació, tresoreria, compres, logística i fiscalitat.

Autolideratge i competències personals. Millorar l’autoconeixement. Reconèixer els estils dels altres i impulsar els mecanismes per adaptar-nos-hi i per desenvolupar un model de relació eficient.

Àrea de relació amb els professionals, unitats, serveis etc. Valorar la importància d’establir dins del marc professional unes relacions interpersonals positives i eficaces. Capacitar els professionals en la utilització de tècniques de relació i models d’actuació davant de situacions més freqüents d’interacció professional. Reflexionar sobre les diferents formes de treballar.

El programa comprèn seminaris presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit economicofinancer.

Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que incorpora esmorzar – col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

Professionals integrants dels mateixos processos economicofinancers que vulguin actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.

Els continguts d’aquesta primera edició del programa formatiu d’actualització han estat dissenyats i elaborats per un grup de treball impulsat per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya amb el propòsit de tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels professional de l’àmbit economicofinancer del sector salut i social.

Volem agrair la participació en aquest grup de treball a:

 • Sra. Anna Farrés, Directora Economicofinancera i de Patrimoni d’Althaia, Manresa.
 • Sra. Marta García, Directora d’Economia i Finances del Parc Sanitari Sant Joan de Déu,Sant Boi del Llobregat.
 • Sra. Nuria García, Directora de Control de Gestió del Consorci Sanitari de Terrassa.
 • Sra. Vicky Rovira, Directora Economicofinancera de l’Hospital de la Santa Creu i SantPau, Barcelona.
 • Sr. Josep Fusté, Direcció d’Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospectiva de La Unió.

Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta primera edició per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa.

Són un total de 17 sessions de 5 hores de duració (85 hores). L’horari de les sessions és de 9:00 a 14:00 h.

Mòdul 1.  Entorn  
Taller 1. El sistema sanitari català 22/03/2019
Taller 2. Codificació i Documentació clínica en l’àmbit ecofin 25/03/2019
 
Mòdul 2. Qualitat i gestió de processos  
Taller 3. Models i mètodes al servei dels professionals de l’àmbit ecofin 29/03/2019
 
Mòdul 3. Comptabilitat i facturació  
Taller 4. La comptabilitat dels centres sanitaris concertats 05/04/2019
Taller 5. Anàlisi de balanços dels centres sanitaris concertats 12/04/2019
Taller 6. Com entenem la comptabilitat pública i el control en l’àmbit de la salut? 26/04/2019
Taller 7. Facturació i gestió de cobraments 10/05/2019 – Taller complet
Nova convocatòria: 12/06/2019
Taller 8. Contractació i Facturació CatSalut – Automatització de processos 20/05/2019 – Taller complet
Nova convocatòria: 03/06/2019
Taller 9. Tresoreria, el cor de les entitats 17/05/2019
Taller 10. El món de les compres hospitalàries 24/05/2019
Taller 11. Introducció a la logística interna hospitalària Data canviada: 11/06/2019
Taller 12. Logística hospitalària, Integració de la cadena logística del proveïdor al pacient. Gestió de pròtesis. 17/06/2019 – Taller complet
Nova convocatòria: 25/06/2019
Taller 13. L’IVA i els centres sanitaris 07/06/2019
Taller 14. Fiscalitat en l’assistència sanitària 01/07/2019 – Taller complet
Nova convocatòria: 11
/07/2019
 
Mòdul 4. Autolideratge i competències personals  
Taller 15. Taller d’autoconeixement i coneixement de l’altre 14/06/2019
 
Mòdul 5. Àrea de relació amb els professionals, unitats, serveis, etc  
Taller 16. Taller d’habilitats relacionals 21/06/2019
Taller 17. Taller de gestió de conflictes en els equips 28/06/2019

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update economicofinancer:

Inscripció individual als tallers

 • Taller núm. 15 (Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights): 215€
 • Resta de tallers: 105€

Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada seminari, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar els tallers en què es vol participar.

 • Pack de 20 inscripcions (Cada pack de 20 compta amb dues inscripcions al taller núm. 15): 1.900€
 • Pack de 10 inscripcions (Cada pack de 10 compta amb una inscripció al taller núm. 15): 950€

Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris del Update economicofinancer es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Maria Nadal (mnadal@ucf.cat)

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a tots els tallers d’aquesta 2a edició de l’Update economicofinancer permetrà obtenir, als assistents que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’assistència, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC – Universitat Central de Catalunya).

Per a inscripcions:  Maria Nadal mnadal@ucf.cat – 932 594 385