Update en Serveis Generals 2019-03-07T14:16:36+02:00

Project Description

Update sobre Serveis Generals

Formació continuada i especialitzada, per a professionals de l’entorn de serveis generals de l’àmbit sanitari

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció en uns paràmetres de màxima eficiència i qualitat.

En aquest marc de canvi continu, l’àmbit de serveis generals de les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar l’adaptació dels serveis de suport i les infraestructures a les demandes actuals i futures. Coordinar tots els actors propis i aliens per a garantir la prestació de serveis sanitaris de manera optima, continuada i de qualitat a tots els dispositius assistencials, en l’àmbit de les infraestructures.

Conscient d’aquesta realitat, Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat, conjuntament amb professionals experts del sector, un itinerari de formació continuada i especialitzada, diferenciador i atractiu, per al col·lectiu de professionals de l’àmbit de serveis generals de les organitzacions sanitàries i socials.

Professionals gestors, comandaments, responsables, coordinadors, tècnics dels processos que integren els serveis generals d’una entitat de salut i social, que vulguin actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.

General

 • Oferir als professionals una formació continuada, especialitzada amb un programa de coneixement aplicat  que permeti l’actualització i adaptació  a les necessitats actuals que es precisen en les àrees de Serveis Generals d’una entitat en aquest sector.

Específics

 • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
 • Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional efectiva.
 • Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
 • Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i impulsant noves maneres de fer.

El programa compren tallers presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit de serveis generals.

Format de tallers presencials de 5 hores de duració de 9 a 14 hores. Són un total de 10 tallers que poden es escollir individualment o en conjunt (total de 50 hores).

Els continguts d’aquesta primera edició del programa formatiu d’actualització han estat dissenyats i elaborats per un grup de treball impulsat per la Comissió de Serveis Generals del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb el propòsit de tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels professional dels àmbits de serveis generals.

Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta primera edició per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa.

El programa s’ha estructurat en àmbits competencials que contenen diversos mòduls temàtics:

 • Competències tècniques:
  • Transversals vinculades amb l’organització i el seu entorn. Continguts que tenen un àmbit més de caràcter normatiu, del marc legal, acreditatiu del nostre entorn professional: gestió de la qualitat, gestió de la seguretat i salut laboral; innovació …
  • Específiques vinculades als processos de serveis generals. Accions formatives orientades a actualitzar coneixements i habilitats pel que fa al seu desenvolupament i optimització: Obres i enginyeria; manteniment; electromedicina; seguretat; restauració; neteja; bugaderia; mediambient.
  • Competències relacionals: diferents nivells d’interrelació. La formació pel que fa al desenvolupament de les aptituds i actituds vinculades a l’autolideratge i les competències personals en les relacions amb els professionals, unitats, serveis, etc.

Competencies

Detall de les sessions

Competències tècniques especifiques
Taller 1. Infraestructures en centres sanitaris.
Taller 2. Implantació de Seguretat personal, bàsica i mínima, en entorns sanitaris.
Taller 3. Recomanacions de neteja als centres sanitaris
Taller 4. Gestió de la restauració: Col·lectivitat captiva.
Competències tècniques transversals
Taller 5. Residus: gestió i normativa.
Taller 6. Internet de les coses.
Taller 7. Metodologies de planificació i millora.
 Competències relacionals
Taller 8. Autoconeixement i coneixement de l’altre.
Taller 9. Habilitats relacionals.
Taller 10. Gestió de conflictes en els equips.

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update de serveis generals:

Inscripció individual als tallers

 • Taller núm. 8 (Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights):  205€
 • Resta de tallers: 105€

Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada seminari,de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. Enel moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar els tallers en què es vol participar.

 • Pack de 20 inscripcions (Cada pack de 20 compta amb dues inscripcions al taller núm. 8)           2.100€
 • Pack de 10 inscripcions (Cada pack de 10 compta amb una inscripció al taller núm. 8)                 1.080€
Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Maria Nadal (mnadal@ucf.cat)

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a les 10 sessions de l’Update de serveis generals permetrà obtenir, als assistents que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’aprofitament, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC – Universitat Central de Catalunya).

Universitat Manresa

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili.  Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023  Barcelona.

Per a inscripcions:  Maria Nadal mnadal@ucf.cat – 932 594 385