Vés al contingut

Avís Legal

L’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, estableix que el titular de la web està obligat a disposar dels mitjans que permetin a usuaris i a l’autoritat competent, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a una sèrie d’informació sobre el responsable de la web que permeti identificar-lo clarament:

Les presents condicions generals regulen l’ús de la pàgina web www.ucf.cat, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en ella, com els de www.ucf.cat/login/ i de inscripcions.ucf.cat.

Dades del titular de la pàgina web:

 • Raó social: Unió Consorci Formació, SL,
 • Nom comercial: Unió Consorci Formació (UCF)
 • NIF B-64719883
 • Domicili social: C/ Esteve Terrades, 30, 08022 de Barcelona (Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Tramuntana, baixos)
 • Telèfon: 932 594 381
 • Correu electrònic: info@ucf.cat
 • Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40.191, foli 11, full B-363307, inscripció 1a.

Unió Consorci Formació com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de dades personals dels usuaris. Aquesta web compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu al la protecció de dades de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 33/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

La pàgina web i tots els dominis, subdominis i directoris sota la mateixa (en endavant conjuntament denominats com a pàgina web o web), així com els serveis i/o continguts que a través d’aquesta es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen a aquest Avís legal, sense perjudici de què l’accés a algun d’aquests serveis o continguts puguin precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Característiques generals dels serveis oferts

UCF és una institució de referència en formació i desenvolupament per a les empreses i els professionals dels sectors de la salut i dels serveis socials. UCF té una oferta especialitzada de gran varietat de cursos, fent un ús intensiu de les TIC i amb una metodologia orientada a l’aprenentatge i als resultats. Podeu trobar el catàleg de cursos en aquest enllaç.

Accés als cursos i incidències

L’usuari accedeix als cursos mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya personal, sent el nom d’usuari, generalment, el DNI que es proporciona durant la tramesa de la matrícula.

En cas que es produeixi alguna incidència o endarreriment en el començament dels cursos d’índole tècnica a la pàgina web d’UCF, UCF es compromet a realitzar tant aviat com sigui possible les gestions necessàries per arreglar la incidència. Per comunicar qualsevol problema tècnic es pot posar en contacte al correu electrònic info@ucf.cat o al telèfon 93.259.43.81.

A més, durant la impartició del curs la figura del coordinador / de la coordinadora restarà pendent dels dubtes i les necessitats de suport que puguin sorgir.

 • Institucions

Per a l’accés dels professionals de les institucions als cursos, cada institució remetrà la informació pertinent sobre els professionals a UCF. UCF, individualment, donarà d’alta a cada usuari i contactarà de forma privada per correu electrònic confirmant-los l’usuari i la contrasenya i la informació relativa a l’inici del curs, moment en el qual podran accedir-hi, així com qualsevol altra dada relacionada que sigui d’interès.

 • Particulars

Un cop realitzada la matrícula seguint els passos de la web, s’enviarà un correu a l’usuari registrat amb les dades de la matrícula, les dades per l’accés i la informació relativa a l’inici del curs, moment en el qual podran accedir-hi, així com qualsevol altra dada relacionada que sigui d’interès.

Validesa de la matrícula

El curs només serà accessible durant el temps previst per a la seva impartició.

Disponibilitat dels cursos i dret de dessistiment

Els cursos s’ofereixen sempre que estiguin disponibles. Si un curs no està disponible o no pot començar en la data prevista, els usuaris seran informats d’aquest extrem el més aviat possible.

Per a qualsevol dels cursos els alumnes tenen dret a desistir del contracte, i sol·licitar l’import abonat (en el cas que hagin abonat l’import del curs), com a màxim fins una setmana abans de començar el curs, en atenció a les tasques de reorganització del curs que s’han de realitzar quan es produeixen baixes en les matrícules. En els casos que pertoqui UCF procedirà a realitzar la referida devolució mitjançant transferència bancària en un termini de 30 dies. En aquest cas, es retornarà exclusivament l’import que l’alumne va abonar per la compra del curs, sense existir cap obligació per part d’UCF de cobrir cap tipus de despesa en la qual hagi incorregut l’usuari/alumne per realitzar l’abonament ni tampoc es retornaran les quantitats referides a tràmits administratius de la matrícula.

En aquest sentit, per als cursos impartits en format online i també aplicable en cas dels particulars que es matriculin a UCF, segons l’article 103.m) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis, estableix que s’exceptuen del dret de desistiment els contractes que es refereixin a:

“El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part de què en conseqüència, perd el seu dret de desistiment”.

Per tant, un cop s’hagi accedit al curs, el comprador reconeix la pèrdua del dret de desistiment donat el caràcter propi del producte (curs online) i la facilitació de tot el contingut a l’alumne. L’alumne, per tant, declara conèixer aquestes condicions particulars respecte al seu dret de desistiment i les accepta des del moment en què dóna el seu consentiment a la compra del curs.

Preu i formes de pagament admeses

El preu dels cursos es troba detallat a la fitxa de cada curs i es correspon amb el preu final a pagar, despeses administratives i de plataforma a banda, si n’hi ha. UCF es reserva el dret, que l’usuari accepta, de modificar els seus preus en qualsevol moment, però els cursos es facturaran a partir de les tarifes en vigor en el moment del registre de la matrícula.

 • Formes de pagament admeses per a institucions

Per al pagament dels cursos per a les institucions, s’ofereix el pagament amb transferència bancària, (requisits) prèvia presentació de la factura per part d’UCF.

En casos excepcionals i concrets, UCF es reserva el dret a sol·licitar el pagament previ a la realització del curs.

 • Formes de pagament admeses per a Particulars

Per al pagament per part de particulars dels cursos adquirits, s’ha habilitat un plataforma de pagament de BBVA). El pagament es podrà dur a terme mitjançant pagament per targeta de crèdit o dèbit.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’accés i /o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta els presents termes d’ús i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa en cap moment, l’inici d’una relació comercial amb UCF i es compromet a fer servir la pàgina web, els seus serveis i continguts sense alterar l’ordre públic, la bona fe i la legislació vigent. Queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o lesives o de qualsevol altra forma que pugui causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte els continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, excepte que UCF ho autoritzi com a legítim titular
 • Qualsevol vulneració dels drets d’UCF com a legítim titular
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries, excepte autorització d’UCF

En la utilització de la web www.ucf.cat, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui causar dany a la imatge, als interessos i als drets d’UCF o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina web, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

UCF no garanteix als usuaris la inexistència de malware o altres elements que pugui produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que s’hi estableixin tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’elements nocius.

Dret d’exclusió

UCF es reserva el dret de retirar l’accés a la web www.ucf.cat i/o als cursos i serveis oferts sense avís previ als usuaris que incompleixin les condicions d’ús o que duguin a terme activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe.

Ús de la informació

Veure la Política de Privacitat i Política de Cookies.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

UCF elabora una part dels materials didàctics que s’ofereixen i es combinen amb altres materials creats per tercers dels quals UCF té cedits els drets d’explotació.

En ambdós casos, en virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, ja sigui de forma total o parcial, dels continguts d’aquesta pàgina web sense, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’UCF o de l’autor.

Queden reservats tots els drets d’autor i propietat intel·lectual del contingut de pàgina web (imatges, àudios, vídeos, texts, marques, logotips, etc. i en cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense consentiment previ, explícit i per escrit. En concret, no es podrà reproduir, reinterpretar, difondre, vendre, distribuir ni fer ús amb finalitats comercials o no els continguts d’aquesta web.

Qualsevol acció i ús no autoritzat prèviament per UCF i/o l’autor corresponent serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queda prohibit compartir l’accés als cursos adquirits per a ús amb altres persones. Cada accés és personal i intransferible, reservant-se UCF les accions legals que corresponguin per salvaguardar els seus drets.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a UCF indicant:

 • Les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas de què la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

L’usuari pot imprimir el contingut i material, si correspon, dels cursos en què està matriculat per al seu ús particular i amb finalitats d’aprenentatge, però no està permesa la seva reproducció i/o distribució a tercers. Així mateix, l’usuari pot descarregar-se al seu ordinador personal els materials descarregables, si escau, per a la seva posterior reproducció i/o consulta privada. No està permesa la reproducció i/o distribució a tercers.

Exclusió de responsabilitat

UCF no es responsabilitza dels danys i/o perjudicis de qualsevol tipus que puguin ocasionar-se per les visites a aquesta web, ja sigui per error o omissió en els continguts, per la transmissió d’algun virus o programa maliciós que es produeixin tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho i qualsevol ús il·lícit o fraudulent.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a UCF poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, titularitat de les quals correspon en exclusiva a UCF, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda a les mateixes d’acord amb l’establert a la normativa de protecció de dades. Per a més informació, us podeu adreçar a la Política de privacitat. La comunicació entre els usuaris i UCF utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https.

Emisió de certificat

Si l’alumne finalitza i supera satisfactòriament el curs, UCF emetrà un certificat d’aprofitament d’aquest curs. Aquest certificat s’enviarà en format digital (PDF) a la direcció de correu electrònic que l’alumne hagi indicat en la formalització de la seva matrícula i registre.
Els criteris de superació per a cada curs es troben explicats en el propi curs.

Modificació del contingut i avís legal

UCF es reserva el dret a modificar quan consideri oportú i sense necessitat de previ avís la presentació i configuració de la pàgina web i el seu contingut, així com el present avís legal.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest avís legal es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol conflicte en la interpretació del mateix es sotmetrà als Jutjats de la Ciutat de Barcelona.

Reclamacions i consultes

Qualsevol reclamació i/o consulta pot remetre’s a través del correu electrònic a info@ucf.cat indicant nom i cognoms, el producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació i/o consulta o a través d’aquest formulari de reclamacions.

Plataforma de resolució de conflictes: UCF posa a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Contacte

Si algun usuari desitja contactar amb dubtes o comentaris sobre aquest avís legal, si us plau, dirigeixi un correu a info@ucf.cat.