Vés al contingut

Condicions generals de venda

1. Objecte

1.1. Les presents condicions generals de venda (d'ara endavant anomenarem les “condicions”) son aplicables a totes les transaccions comercials que es realitzin en la pàgina web https://www.ucf.cat/ (d'ara endavant anomenarem la “plataforma”), titularitat d'Unió Consorci Formació SL (d'ara endavant anomenarem “UCF”), les dades del qual son:

  • Denominació social: Unió Consorci Formació SL
  • Domicili social: Parc Sanitari Pere Virgili · Edifici Tramuntana, baixos Esteve Terradas, 30 · 08023 Barcelona
  • CIF: B64749883
  • Telèfon: +34 93 259 43 81
  • Correu electrònic: info@ucf.cat 
  • Nom del domini: ucf.cat

1.2. L'informem que al cursar la seva comanda, declara que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els cursos oferts per UCF, així com accepta sotmetre's i quedar vinculat per les presents Condicions, l'Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de cookies d'aquesta Plataforma tal com es trobin redactades en el moment en què s'accedeixi a la Plataforma.

1.3. Aquestes condicions es poden modificar en qualsevol moment a instància d'UCF. Aquestes modificacions es reflectiran en aquest document, al qual el client podrà accedir en qualsevol moment i de les quals podrà obtenir còpia mitjançant la impressió. En aquest sentit, recomanem als nostres clients que revisin aquestes condicions abans de cursar qualsevol comanda.

2. Compte client

2.1. Per poder participar en accions formatives, el client haurà de crear-se un compte a la plataforma. Aquest compte permetrà gestionar la compra i participació en accions formatives, i consultar l'historial.

2.2. El client haurà de registrar-se mitjançant un formulari os es sol·licitaran les seves dades identificatives (nom i cognoms) i el seu correu electrònic, que haurà de ser vàlid, i també haurà de triar una contrasenya. A continuació, haureu d'acceptar l'Avís Legal, la Política de Privadesa i aquestes Condicions.

2.3. El client haurà de facilitar dades autèntiques i certes i haurà de mantenir-les actualitzades. Tota modificació s'haurà d'efectuar en línia i tindrà efectes des del primer dia laborable següent.

2.4. El client és l'únic responsable de les conseqüències de l'ús del seu compte fins a la desactivació del compte.

2.5. UCF està legitimat de ple dret per, sense necessitat de cap preavís ni pagament d'indemnització, desactivar el compte d'un client en cas que aquest no respecti les condicions de venda o que no pagui les quantitats degudes, si escau, o en cas d'actuacions contràries als interessos d'UCF.

2.6. Qualsevol client que vulgui desactivar el seu compte ha d'avisar a UCF enviant un correu a info@ucf.cat 

3. Encàrrecs

3.1. S'entendrà que els cursos oferts a la plataforma, tant en la seva modalitat online com presencial, (d'ara endavant anomenarem els “productes”) estan disponibles quan així es trobin detallats i oferts a través d'aquesta (d'ara endavant “edicions”).

3.2. Per encarregar un producte, el client haurà d'iniciar sessió al vostre compte client de la plataforma, a la qual prèviament s'haurà hagut de registrar de conformitat amb l'apartat anterior II.

3.3. Les condicions particulars de cada producte (durada, continguts, preu,…) es determinaran a cada edició concreta.

3.4. Un cop feta la reserva s'enviarà una confirmació dels detalls de la comanda per correu electrònic a l'adreça de contacte proporcionada pel client, on s'adjuntarà una còpia d'aquestes Condicions. El Client haurà de verificar la confirmació de comanda i notificar immediatament qualsevol error que hi pogués apreciar. Si no n'hi ha, s'entendrà que la confirmació és exacta i s'entendrà inclosa com a part integrant del contracte de reserva.

3.5. UCF es reserva el dret a cancel·lar o rebutjar la venda de qualsevol producte per causes legítimes i d'informar el client per correu electrònic després del registre de la comanda del client. A efectes merament exemplificatius no limitatius, constitueixen causes legítimes: la no disponibilitat del producte, la sol·licitud incompleta, errònia o no veraç del client, la mala fe o actitud abusiva del client, la insolvència del client o l'existència d'impagaments per part del client en relació amb comandes anteriors.

3.6. Llevat de prova en contra, les dades registrades pel client constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre el client i UCF.

4. Preus

4.1. Sense perjudici del que preveuen aquestes condicions, els preus seran aquells que es trobin en vigor i es publiquin a la plataforma a la data de l'execució de la comanda per part del client. UCF es reserva el dret de modificar el preu dels productes d'acord amb les condicions de mercat a la data de subministrament.

4.2. Els preus aplicables a cada producte són els indicats a la plataforma a la primera visualització de la fitxa del producte i per a la data de l'edició incloent tots els impostos que siguin aplicables que s'indicaran expressament. Això no obstant, atenent al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l'impost sobre el valor afegit (d'ara endavant, “IVA”), el servei, amb caràcter general, està exempt en tenir les accions formatives i programes la consideració de reciclatge professional.

4.3. Els mitjans de pagament acceptats seran el pagament en línia amb targeta de dèbit o crèdit a través de la passarel·la de pagament de la plataforma i el pagament a través de transferència bancària.

4.4. Al correu electrònic de confirmació d'acceptació de la comanda efectuada pel client es farà constar el preu final del producte (en Euros) que ja inclourà els impostos i taxes corresponents.

4.5. Informem als nostres clients que les dades bancàries proporcionades no seran emmagatzemades ni tractades per UCF. Aquestes dades seran gestionades pel nostre proveïdor de serveis de pagament sota la més estricta confidencialitat amb la finalitat de gestionar adequadament la transacció.

5. Anul·lacions

5.1. UCF es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs si el nombre d'alumnes inscrits no arriba al mínim establert o per qualsevol altra causa, per raons d'organització interna o per força major. En cas d'anul·lació d'un curs, s'efectuarà la devolució de l'import pagat per la inscripció al client mitjançant transferència bancària al número de compte que faciliti.

5.2. En cas que es produeixi alguna incidència o retard en el començament de les accions formatives, el centre de formació continuada es compromet a fer les gestions necessàries per agilitzar aquest començament.

5.3. No obstant, a causa del caràcter de la nostra oferta formativa, el client reconeix i accepta que la data d'inici de qualsevol acció formativa es pot veure excepcionalment modificada.

5.4. Igualment, el client té dret a sol·licitar la devolució de l'import abonat, cas en què es procedirà a aquesta devolució mitjançant transferència bancària. En aquest cas, es retornarà l'import que el client va abonar per a la compra de la seva edició, sense que hi hagi cap obligació per part del centre de cobrir cap tipus de despesa en què es pogués haver incorregut en aquesta operació.

5.5. El client podrà realitzar l'anul·lació de la inscripció a un curs i tindrà dret a rebre la devolució parcial o total del seu import en els supòsits següents:

  • Si anul·la amb 10 dies o més d'antelació a la data d'inici del curs, es procedirà a la devolució del 100% de la inscripció.
  • Les anul·lacions realitzades amb un dia d'antelació a la celebració del curs suposen la devolució del 50% de la inscripció.
  • Les anul·lacions realitzades el mateix dia de l'inici del curs no donaran lloc a devolució.
  • No obstant això, totes les devolucions porten un càrrec de 10€ per gestió.

6. Desistiment

6.1. En base a l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, l'adquisició realitzada està exclosa del dret de desistiment des del mateix moment en què s'accedeixi per primera vegada al campus virtual en qualitat d'alumne, amb les claus aportades per UCF amb aquesta finalitat (sense perjudici de les condicions relatives a les anul·lacions esmentades al clausurat anterior). Així mateix, el client declara conèixer i accepta aquest fet, autoritzant de forma expressa a UCF que procedeixi a la matriculació al curs o cursos objectes d'aquest contracte, en data i forma acordades.

7. Reclamacions

7.1. Per a qualsevol aclariment en relació al servei de venda aquí estipulat o per atendre qualsevol dubte en relació amb la plataforma o abast de les presents condicions així com per realitzar qualsevol reclamació relativa a la vostra compra, el client pot contactar amb UCF a través de la següent adreça de correu electrònic info@ucf.cat a través del telèfon de contacte +34 932 59 43 81.

8. Exclusions de responsabilitat

8.1. UCF es reserva el dret a modificar l'oferta comercial de la plataforma en relació amb els productes en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions en curs.

8.2. UCF no assumeix cap responsabilitat derivada d'errors o retards en l'accés a la plataforma per part del client a l'hora d'introduir les seves dades als formularis proporcionats a la plataforma, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la compra realitzada o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe d'UCF.

8.3. Tot i això, UCF es compromet a actuar diligentment davant les sol·licituds dels clients derivades dels problemes tècnics que puguin sorgir i ha oferir tot el suport necessari al client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que es registrin a la plataforma.

8.4. Pel que fa a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i Internet, UCF es reserva el dret de suspendre temporalment l'ús de la plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. La suspensió dels serveis no confereix cap dret de compensació al client, encara que UCF posarà els seus millors esforços per limitar en la mesura que sigui possible qualsevol suspensió o interrupció dels serveis. Així mateix, UCF es reserva el dret d'implementar i realitzar canvis a la plataforma en qualsevol moment, amb notificació prèvia o sense. En qualsevol cas, el client reconeix i accepta que UCF podrà fer determinades accions per impedir l'accés del client a la plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, el client accepta que UCF no serà responsable, com a resultat d'aquestes accions, de l'eliminació o la decisió en la posada a disposició de certs serveis o funcionalitats de la plataforma.

8.5. En cap circumstància UCF, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o conseqüència, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d'oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l'ús de la plataforma.

8.6. UCF no es responsabilitza de cap pèrdua o dany que pugui patir el client com a conseqüència de l'ús inadequat de la plataforma o si el client incompleix aquestes condicions, Política de Privadesa, Cookies i Avís Legal de la Plataforma o amb les instruccions que UCF hagi pogut facilitar al client.

9. Propietat intel·lectual

9.1. UCF és el legítim propietari o llicenciatari legítim de la totalitat dels drets i títols associats a la plataforma, els seus continguts i aplicacions informàtiques, així com qualsevol marca, nom comercial, nom de domini, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.

9.2. Queden expressament prohibits els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o l'explotació per qualsevol mitjà o procediment de la plataforma o dels seus elements integrants, llevat dels casos en què estigui permès per la llei o mitjançant autorització expressa i per escrit d'UCF.

9.3. UCF no serà responsable de qualsevol ús il·lícit o no autoritzat que el client pugui fer.

9.4. Cal autorització prèvia i expressa d'UCF per establir enllaços simples o d'hipertext amb destinació a la plataforma.

9.5. En cap circumstància, UCF serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hipervincle ni de les informacions o manifestacions incloses en aquestes.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la venda de productes i serveis prestats a través de la plataforma titularitat d'UCF i per a la resolució de qualsevol conflicte, les parts acorden sotmetre's, amb renúncia expressa al seu fur propi o qualsevol altre que, si s'escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.