//Compliance en l’àmbit sanitari
Compliance en l’àmbit sanitari 2023-04-19T10:52:03+02:00

Project Description

Compliance en l’àmbit sanitari

La responsabilitat penal de la persona jurídica és aquella responsabilitat derivada de la comissió d’un delicte que pot afectar a una organització, més enllà de les persones que hagin comès els fets. Aquesta responsabilitat, figura força recent a l’Estat espanyol, obliga a les organitzacions a prendre mesures de prevenció dels delictes i de reacció en cas que es produeixin.

En aquest curs es fa una introducció als conceptes de delicte i de responsabilitat penal. Així mateix, s’identifiquen els instruments de prevenció i detecció de conductes il·lícites dels que s’ha de dotar una organització en el marc de la implementació d’un programa de compliance. També s’analitzen les particularitats que ha de presentar aquest programa en el marc de les organitzacions sanitàries.

Per últim, es presenten casos pràctics per tal de comprendre com actuen les mesures adoptades en el marc del compliance en la prevenció, detecció i correcció de conductes il·lícites i, en cas de cometre’s un delicte, en la reducció o exempció de la responsabilitat derivada a la que ha de fer front l’organització.

Objectius:

  • Introduir els conceptes de responsabilitat penal corporativa i de compliment normatiu aplicables a les entitats de l’àmbit sanitari.
  • Presentar les mesures de prevenció a aplicar en el marc d’un programa de Compliance.

Tots i totes les professionals que vulguin aprofundir en el coneixement del concepte de compliance.

La metodologia proposada en el programa és la pròpia d’un curs autoformatiu en línia, en què la persona participant podrà anar aprenent a partir del material didàctic interactiu que s’hi inclou en els quatre blocs.

Al llarg del material didàctic es van proposant diferents activitats interactives autoformatives. Aquestes petites activitats li permeten al participant regular la integració de l’aprenentatge a mesura que avança en el curs.

Al finalitzar tot el curs el participant realitzarà un qüestionari avaluatiu global de tot el contingut.

Bloc 1: Introducció al compliance

Bloc 2: Els programes de compliance a les organitzacions

Bloc 3: Els programes de compliance en l’àmbit sanitari

Bloc 4: Casos pràctics de compliance

6 h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

L’element d’avaluació és el qüestionari que hi ha en acabar la visualització del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes treballats.

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents:

  • visualitzar tot el contingut dels quatre blocs del curs;
  • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, el o la participant del curs el valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat