Vés al contingut

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Altres professionals assistencials
Delegats de prevenció (obligatori), caps de manteniment o serveis generals, coordinadors de PRL, RRHH...
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
50h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
PRL 50h Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials..jpg

Als centres sanitaris i sociosanitaris, les normatives comunitàries i estatals afegides a la manifestació de la necessitat formativa ens condueixen a ampliar el ventall d’activitats preventives i a ser més exigents en el seu compliment. 

Ens cal, doncs, implantar nous sistemes de gestió integrats en les organitzacions sanitàries, en les que cada nivell jeràrquic i cada treballador tingui funcions adequades al seu nivell de responsabilitat. 

En aquest curs es proporcionen els coneixements i les eines necessàries per a que les persones implicades directament en la prevenció de riscos en el treball, ja sigui des d’àrees administratives, assistencials o tècniques, puguin assumir el rol que els hi pertoca, estiguin capacitats per col·laborar amb els especialistes en prevenció i adoptin una actitud positiva davant dels problemes, individuals o col·lectius, que es presentin en els respectius centres sanitaris.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari amb responsabilitats en la prevenció de riscos laborals en la gestió bàsica de la prevenció de riscos laborals i la promoció de conductes més segures i saludables.

 

Contingut

Bloc 1. Introducció a la prevenció

Mòdul 1. Gestió de la prevenció 

 • Introducció

 • Normativa

 • Organització de la prevenció

 • Consulta i participació

 • Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva

 • Incidents i accidents

 • Integració de la prevenció

 • Auditoria del sistema de PRL

   

Bloc 2. Seguretat

Mòdul 1. Seguretat i salut en el lloc de treball:

 • Risc de caigudes

 • Risc de cops, talls i desplom

 • Risc elèctric

 • Equips de treball

 • Senyalització de seguretat i salut laboral

 • Equips de protecció individual

Mòdul 2. Plans d’autoprotecció:

 • Tipologies de les emergències

 • Marc normatiu actual

 • Estructura del PAU

 • Homologació del PAU

 • Incendis

   

Bloc 3. Ergonomia i psicologia aplicada

Mòdul 1. Ergonomia

 • Definició

 • Concepció del lloc de treball

 • Per què fem ergonomia?

 • Quan fem ergonomia?

Mòdul 2. Psicologia aplicada

 • Prevenció de riscos psicosocials

 • Els factors de risc psicosocial

 • Els efectes del risc psicosocial

 • Detecció i valoració de l’exposició

 • Intervencions per a la prevenció

   

Bloc 4. Higiene industrial

Mòdul 1. Agents químics:

 • El risc químic

 • Classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles perilloses

 • Riscos associats a l’ús de productes químics

 • Mesures específiques de prevenció i protecció

 • Agents químics en l’àmbit sanitari

Mòdul 2. Agents físics

 • Introducció

 • Soroll

 • Ambient tèrmic

 • Espectre electromagnètic

 • Radiacions ionitzants

 • Radiacions no ionitzants

Mòdul 3. Agents biològics

 • El risc biològic

 • Mesures de precaució estàndard

 • Equips de protecció individual (EPI)

 • Tècniques i materials segurs

 • Precaucions basades en la transmissió

 • Altres exposicions

 • La covid-19

Mòdul 4. Residus sanitaris i gestió ambiental

 • La gestió de residus

 • Gestió intracentre

 • Gestió extracentre

 • Pla de gestió de residus

 • Control administratiu

 

Bloc 5. Medicina del treball

Mòdul 1. Activitats sanitàries del servei de prevenció

 • La medicina del treball

 • Les contingències

 • Treballadors amb especial sensibilitat

 • Primers auxilis

   

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, exercici que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs. 
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.