Vés al contingut

Prevenció de Riscos Laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
10h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • 65.00 €

  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
Prevenció de Riscos Laborals - 10 h

Cuidar del benestar físic, mental i social de les persones que treballen en els diferents centres de salut és cabdal. Per fer-ho i d’acord al marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 s’ha de garantir la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s’esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi.

Aquesta formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, per això, i a fi de facilitar el coneixement que necessita cada perfil professional sobre els riscos laborals al seu lloc de treball i aquelles mesures preventives encaminades a la minimització, reducció i/o eliminació del riscos és que s’ha elaborat aquest curs on-line gamificat que permet abordar els coneixements bàsics d’una manera experiencial i dinàmica.

A través de la simulació dels espais reals dels centres de salut el participant del curs portarà a terme la resolució de reptes i situacions, segons el risc, que li permetran posar en pràctica els coneixements inicials que necessita.

Es tracta d’una oportunitat diferent d’aprenentatge que el participant realitzarà guiat per diferents personatges i els elements de gamificació que es troben al llarg del curs, i que faciliten assolir de manera més significativa i transferible el coneixement del dia a dia en el lloc de treball.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals

D’acord amb el marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 aquest curs específic per al sector sanitari pretén:

 • Oferir a la persona contractada la formació inicial en prevenció de riscos laborals.

 • Fer una revisió del més rellevant pel que fa a la normativa vigent.

 • Explicar els conceptes de prevenció que cal conèixer i els diferents riscos que estan presents en cada lloc de treball.

Objectius específics

 • Conèixer el marc legal referent a la prevenció de riscos laborals.

 • Aprendre les estructures de la organització que estan relacionades amb Prevenció de riscos.

 • Prendre consciència dels riscos presents en el lloc de treball.

 • Saber detectar riscos i poder proposar les mesures preventives.

 • Observar la tasca que es realitza amb la mirada preventiva.

 • Aprofundir en conceptes tècnics preventius.

 • Reflexionar sobre la actitud preventiva que es té en el lloc de treball.

   

Contingut

l curs es configura en dos mòduls, el mòdul general i comú a tots els perfils professionals i el mòdul específic que estructura un itinerari personalitzat segons el perfil professional.

MÒDUL GENERAL

 • Introducció

 • Breu història

 • Seguretat i salut al centre sanitari

 • Normativa

 • Riscos laborals

 • Pla d’autoprotecció

 • Emergències i Incendis (1a part)

 • Emergències i Incendis (2a part)

 • Electricitat

 • Ordre i neteja

 • Seguretat vial

 • Factors psicosocials

 • Incidents hostils

 • Treball a torns

 • Equips de protecció Individual

 • Risc Ostemuscular

 • PVD

 • Postures forçades

 • Medicina del treball

   

MÒDULS ESPECÍFICS: en aquesta part del curs cada professional, en funció del seu perfil, accedeix obligatòriament al seu itinerari amb els riscos derivats de la funció que desenvolupa.

 • Manipulació manual de càrregues

 • Caiguda d’objectes

 • Contactes tèrmics

 • Cops i talls amb eines

 • Projecció de partícules

 • Fàrmacs perillosos

 • Mobilització de persones

 • Risc químic

 • Moviments repetitius

 • Contaminants biològics

 • Radiacions no ionitzants

 • Contactes elèctrics

 • Radiacions ionitzants general i específica

 • Caigudes a diferent nivell

 

Metodologia
illustracio_1

Aquest curs online aborda la formació inicial en Prevenció de Riscos Laborals d’una manera dinàmica i pràctica que facilita la gamificació. Amb un plantejament pedagògic que posa al participant del curs en el centre de l’acció per interaccionar i abordar situacions amb les que es trobarà o haurà de realitzar en el seu dia a dia, en el lloc de treball. De manera que assolir el coneixement es fa més aplicable i transferi- ble i per què no, divertit!

Al llarg del curs és compta amb l’acompanyament de la tutoria que més enllà de resoldre dubtes dels participants, suggereix lectures complementàries així com debats a partir de casos i experiències. Aques- ta tutoria la porta a terme una persona especialista en l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals en el propi sector sanitari i social.

En el cas de la formació a nivell corporatiu, es suggereix que aquesta funció tutorial i d’acompanyament sigui realitzada per la persona de referència de la pròpia organització.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.