Vés al contingut

Programa bàsic en qualitat i seguretat dels pacients

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat

El curs està pensat en forma de mòduls independents, amb una durada total màxima de 20 hores, que es poden combinar entre sí per formar itineraris formatius ‘a mida’.

Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Programa bàsic en qualitat i seguretat dels pacients

Un gran repte a abordar pel sector sanitari i social és la qualitat i la seguretat dels pacients ja que en un dels requeriments del Model d'acreditació de centres d'atenció aguda, d'atenció primària, de centres sociosanitaris i de salut mental, determinen que els treballadors d’aquestes organitzacions han de rebre formació bàsica en qualitat, millora continua i seguretat del pacient. 

El repte d’aquest curs és poder arribar a tots els treballadors, per oferir-los uns coneixements mínims d’aquells conceptes que un grup d’experts han considerat com a bàsics en l’àmbit de la qualitat i la seguretat del pacient, totalment adaptats al sector sanitari.

Es tracta d’una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya juntament amb diverses entitats proveïdores de serveis sanitaris de Catalunya: Institut Català de la Salut, la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya. 

Compta amb el suport de Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA).

 

Objectius d'aprenentatge

Objectiu general:

 • Proporcionar uns coneixements bàsics en qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció sanitària als treballadors de les organitzacions sanitàries.

Objectius específics:

 • Contribuir a la creació d’una cultura de seguretat a les organitzacions sanitàries.

 • Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar en els seus llocs de treball problemes de seguretat dels pacients, així com  oportunitats de millora contínua.

 • Dotar d’uns coneixements sobre les eines de la gestió de la qualitat que permetin als treballadors participar en grups de millora contínua.

 • Donar a conèixer uns instruments que ja s’estan utilitzant a la majoria d’organitzacions sanitàries catalanes.

 

Contingut

El curs està pensat en forma de mòduls independents, amb una durada total màxima de 20 hores, que es poden combinar entre sí per formar itineraris formatius ‘a mida’ per als diferents tipus de professionals que treballen a les institucions sanitàries:

Mòdul Hores Objectius Continguts
1. Mòdul general 2
 • Definir els principals conceptes en matèria de Qualitat i Seguretat dels pacients (Q i SP) 
 • Introduir una visió històrica evolutiva de la Qualitat i Seguretat dels pacients Plantejar el concepte de millora contínua
 • Concepte de qualitat 
 • Qualitat assistencial: concepte, dimensions 
 • Seguretat dels pacients: concepte 
 • Taxonomia de l'OMS (incidents, esdeveniments adversos)
 • Història de la Qualitat i Seguretat dels pacients 
 • Cicle de millora contínua
2. Lideratge en Qualitat i Seguretat dels pacients 1
 • Adquirir uns coneixements mínims de gestió en relació a la Q i SP
 • Fomentar una actitud positiva envers la Q i SP
 • Creació d'una cultura de Q i SP a l'organització 
 • Gestió dels programes de Q i SP 
 • Costos de no-qualitat i no-seguretat 
 • Funcions del lideratge centrades en la Q i SP
 • Comunicació interna a les organitzacions
3. Metodologia de la qualitat 2
 • Adquirir uns coneixements mínims sobre les eines més emprades en la gestió de la Q i SP, que els permetin utilitzar-les si formen part d'algun grup de millora
 • Gestió del risc: identificació, AMFE, ACR, elaboració de mapes de risc, reducció del risc 
 • Sistemes de notificació d'esdeveniments adversos 
 • Cicle de millora contínua 
 • Indicadors
4. Acreditacions i certificacions 1
 • Conèixer el model d'acreditació del Departament de Salut
 • Diferenciar entre certificacions i acreditacions 
 • Adquirir uns coneixements mínims sobre la norma ISO 9001
 • Conèixer l'existència d'altres models: Joint Commission, etc.
 • Certificacions: ISO 9001 
 • Acreditacions: model d'acreditació del Departament de Salut, acreditacions de societats científiques 
 • Model EFQM 
 • Joint Commission
5. Gestió de processos 1
 • Conèixer la gestió de processos i els avantatges que suposa per a les organitzacions 
 • Adquirir uns coneixements mínims sobre la metodologia de gestió de processos que els permeti participar en grups de treball de processos
 • La gestió de processos: definició, avantatges, conceptes essencials 
 • Mapa de processos 
 • Fitxa de gestió de processos 
 • Quadre de comandament 
 • Millora dels processos
6. Seguretat en l’ús del medicament 3
 • Adquirir uns coneixements bàsics sobre les reaccions adverses a medicaments (RAM) i els mecanismes de farmacovigilància 
 • Saber detectar i notificar les RAM 
 • Saber què són els errors de medicació (EM), on es produeixen i les principals causes 
 • Afavorir la detecció i notificació dels EM 
 • Conèixer les eines de prevenció d’EM
 • Reaccions adverses a medicaments (RAM) 
 • Notificació de RAM 
 • Farmacovigilància 
 • Errors de medicació (EM) 
 • Notificació d’EM 
 • Prevenció dels EM 
 • Conciliació de la medicació
7. Infecció relacionada amb l’assistència 2
 • Conèixer els principals tipus d'infeccions nosocomials (IN) 
 • Identificar les causes d'IN 
 • Explicar les mesures de prevenció i control de la IN 
 • Comprendre el concepte de vigilància de la IN i conèixer el VINCat
 • Vigilància epidemiològica de la IN: VINCat, EPINE 
 • Prevenció i control de la IN 
 • Resistències antibiòtiques 
 • Higiene de mans
8. Seguretat física 1
 • Conèixer els principals esdeveniments adversos relacionats amb la seguretat física dels pacients 
 • Identificar les eines de prevenció dels mateixos
 • Prevenció d'errors d'identificació dels pacients 
 • Prevenció de caigudes en pacients/ immobilització 
 • Prevenció de lesions per pressió 
 • Prevenció del risc de suïcidi
9. Seguretat quirúrgica 1
 • Conèixer els punts crítics per a la SP al llarg del procés quirúrgic 
 • Conèixer les principals eines de prevenció dels errors en el procés quirúrgic 
 • Saber aplicar el llistat de verificació quirúrgica de l'OMS
 • Esdeveniments adversos més freqüents al procés d'atenció quirúrgica 
 • Llistat de verificació quirúrgica
10. Seguretat en atenció emergent 1
 • Conèixer els punts crítics en l'atenció a les situacions emergents (aturada cardiorespiratòria- AC) 
 • Identificar els mecanismes de millora de l'atenció a l'AC
 • Carros d'aturades: revisions 
 • Circuits i protocols de RCP 
 • Avaluació post-RCP, full d'aturada cardíaca
11. Qualitat en la praxi assistencial (tècnica) 2
 • Identificar les fonts d'informació sobre errors en la praxi assistencial 
 • Conèixer les principals eines per millorar la Q i SP en la praxi assistencial 
 • Comprendre la funció de comissions i comitès
 • Errors diagnòstics i terapèutics 
 • Variabilitat de la pràctica clínica 
 • Guies, protocols, trajectòries 
 • Avaluació de protocols 
 • Estudi de la mortalitat, necròpsies, correlació clínico-patològica 
 • Sessions de morbi-mortalitat 
 • Comissions i comitès 
 • Prevenció del tromboembolisme venós
12. Qualitat percebuda 1
 • Comprendre la rellevància de la veu del client en la millora de la Q 
 • Identificar els clients interns i externs de l'organització 
 • Indicar a través de quines vies es pot analitzar l'opinió dels clients: dades objectives i subjectives de satisfacció
 • El client intern i extern 
 • Enquestes de satisfacció 
 • Anàlisi de reclamacions i queixes 
 • Metodologies d'avaluació qualitativa: grups focals
13. Continuïtat assistencial 1
 • Comprendre el concepte de continuïtat assistencial 
 • Identificar les oportunitats de millora en la continuïtat assistencial
 • Dispositius assistencials als diferents nivells
 • Programes de continuïtat a l'alta hospitalària
14. Maneig del dolor 1
 • Comprendre la importància del maneig del dolor per a la qualitat assistencial i el confort dels pacients 
 • Adquirir uns coneixements mínims sobre l'avaluació i el maneig terapèutic del dolor
 • Dolor agut i dolor crònic 
 • Avaluació del dolor 
 • Protocols de maneig del dolor

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics adaptats al seu perfil professional interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

 En finalitzar, els i les alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d'aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada dels Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut, prèvia superació dels requisits d'avaluació.

 

Col·laboració

Vols obtenir més informació?

Si vols ampliar la informació d'aquest curs, posa't en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs fent clic aquí sota. Et respondrem el més aviat possible!

Contacta’ns