Vés al contingut

Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe (15 h)

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
15h
Competències
Transversal

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  *Aquesta edició no permet inscripció a personal de l'administració pública com l'ICS o personal estatutari. Per treballadors a Catalunya.
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
 • Subvencionat

  *Aquesta edició no permet inscripció a personal de l'administració pública com l'ICS o personal estatutari. Per treballadors a Catalunya.
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
 • Subvencionat

  *Aquesta edició no permet inscripció a personal de l'administració pública com l'ICS o personal estatutari. Per treballadors a Catalunya.
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
Presentació
pas_prevenció_assetjament

El curs té com a objectiu proporcionar eines per abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral. 

S'analitzen les situacions de desigualtat i es desenvolupen estratègies per prevenir i gestionar aquestes situacions. També es promou la consciència sobre les discriminacions de gènere i la implicació en la lluita contra l'assetjament. 

El contingut del curs inclou conceptes fonamentals, protocols d'actuació i bones pràctiques per abordar el problema de manera efectiva.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Elaborar eines per abordar les situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe que s'hagin identificat prèviament al sector laboral. 

Objectius específics:

 • Analitzar les situacions de desigualtat a què estan sotmeses les dones pel fet de ser-ho.
 • Identificar i diferenciar l'assetjament sexual i per raó de sexe.   
 • Elaborar i aplicar eines per abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.

Competències i habilitats:  

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Consciència de les discriminacions que pateixen les dones. 
 • Compromís per donar resposta a les desigualtats de gènere.  
 • Esperit de denúncia i tolerància zero davant de les situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe. 
 • Implicació a les eines per prevenir i abordar situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe. 

 

Contingut

Mòdul 1. Les desigualtats de gènere i l'assetjament sexual i per raó de sexe (7 h)

 • Comparació entre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  • El sexe i el gènere.
  • El marc legal vigent en matèria d'igualtat: Llei orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
 • Conceptualització de la violència de gènere.
  • El marc legal de la violència de gènere. Llei orgànica 1/2004 i Llei 17/2020
  • La violència de gènere. Definició i tipus.
  • Masclismes i micromasclismes.
 • Definició de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe.
  • Característiques i exemples.
  • Afectació a l'àrea d'ocupació.

Mòdul 2. Eines per abordar situacions d'assetjament (8 h)

 • Descripció de l'assetjament sexual i per raó de sexe
  • Prevenció i detecció de l'assetjament
  • Actuacions per donar suport a les víctimes i contra les persones agressores
 • Aplicació del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe
  • Funcionalitats i abast
  • Principis rectors del protocol: agilitat, protecció de l'anonimat, presumpció d'innocència, entre d'altres
  • Procediment d'elaboració i negociació del protocol
  • Bones pràctiques i protocols de referència en l'àmbit autonòmic i estatal

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació les persones participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge les persones participants estan acompanyades per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, les persones participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els i les participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.