Vés al contingut

Sensibilització en la igualtat d'oportunitats (20 h)

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
20h
Competències
Transversal

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  *Aquesta edició no permet inscripció a personal de l'administració pública com l'ICS o personal estatutari que treballa a Catalunya
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
Presentació
sio_sensibilització_igualtat_oportunitats

El curs de Sensibilització en la igualtat d'oportunitats ofereix una exploració detallada dels plans i polítiques institucionals per combatre la discriminació laboral i analitzar el llenguatge sexista en la comunicació humana. 

S'aprofundeix en l'anàlisi de l'impacte de gènere de les normatives i polítiques públiques, amb la finalitat d'identificar i prevenir desigualtats de gènere. 

A més, brinda un enfocament exhaustiu sobre la problemàtica social de la violència de gènere, presentant les polítiques institucionals, programes i recursos disponibles per a la seva prevenció i correcció.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Conèixer què és la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per poder contribuir al desenvolupament de la societat mitjançant l'accés en condicions d'igualtat al mercat laboral.  

Objectius específics:

 • Diferenciar els plans i polítiques institucionals per a la lluita contra la discriminació laboral.

 • Analitzar el llenguatge sexista en el fenomen de la comunicació humana.

 • Analitzar l'impacte de gènere tenint en compte l'anàlisi sobre els resultats i efectes de les normes i polítiques públiques.

 • Identificar, prevenir i evitar la producció o l'augment de les desigualtats de gènere.

 • Prendre consciència sobre el problema social de la violència de gènere.

 • Conèixer les polítiques institucionals, programes, mesures preventives i correctores a aplicar; les organitzacions i recursos existents per actuar contra la violència de gènere. 

   

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Capacitat per realitzar enquestes a diferents col·lectius sobre la representativitat laboral segons sectors productius i gènere.
 • Capacitat per elaborar plans i aplicar polítiques institucionals a diferents supòsits pràctics en funció de les condicions de contractació i el gènere.
 • Capacitat analítica sobre els elements discriminatoris tant en la normativa nacional com en l'autonòmica i local, amb especial atenció a la normativa de l'àmbit laboral.
 • Implicació a l’estudi de diversos canals d'informació (publicitat, llenguatge, etc.) en funció dels elements sexistes que hi apareguin.
 • Implicació a l’estudi comparatiu dels Plans d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes (autonòmics i nacionals).
 • Capacitat analítica sobre la situació actual de les dones en el mercat laboral i realització de debats.
 • Actitud analítica i implicació a l’estudi dels resultats procedents de fonts estadístiques i elaboració de conclusions.
 • Realització de debats, taules rodones, sobre la igualtat en el sistema educatiu i en la societat en funció del sexe i la seva evolució en el temps.
 • Capacitat analítica de situacions en què es produeixi la vulneració dels drets humans.
 • Abordar situacions d’estudi de casos en diferents mitjans de comunicació o a través d'experiències conegudes sobre situacions d'assetjament sexual a la feina i/o assetjament laboral per raó de gènere.
 • Capacitat analítica sobre les diferents variables que fomenten la violència de gènere.
 • Implicació a l’elaboració de conclusions en grup, sobre mesures per obtenir resultats efectius contra la violència de gènere. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. La igualtat d'oportunitats entre homes i dones (7 h)
  • Conceptes bàsics
  • Homes i dones: diferents però iguals
  • Igualtat legal i igualtat real 
   • El principi d'igualtat
   • Tipus de discriminació
   • Usos i costums 
  • Polítiques i plans d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones 
   • Ocupació
   • Educació
   • Salut   
  • Legislació relativa a la igualtat d'oportunitats
  • El sexisme en la comunicació humana 
   • Comunicació humana i cultura
   • La imatge de les dones en la publicitat
   • Alternatives per a una comunicació verbal no sexista 
 • Mòdul 2. L'ocupació i altres àmbits per a la igualtat d'oportunitats (7 h)
  • Conceptes bàsics del mercat laboral: població, oferta i demanda, segregació…
  • Factors que influeixen en la contractació laboral d'homes i dones
  • Contribució d'homes i dones al treball
  • Percentatge de participació paritària en el mercat laboral
  • La igualtat d'oportunitats com a instrument de millora de l'ocupació: Legislació vigent.
  • Distribució del temps segons el gènere
  • Altres àmbits per a l'exercici de la igualtat: 
   • Educació i formació
   • Participació social i política 
 • Mòdul 3. La desigualtat i la violència de gènere (6 h)
  • Conceptes bàsics sobre la Declaració Universal dels Drets Humans
  • Violència de gènere: Cicle bàsic de la violència. Concepte i factors que influeixen.
  • Formes de violència contra les dones 
   • Modalitats
   • L'assetjament sexual a la feina 
  • Costos econòmics i socials de la violència de gènere
  • Mesures contra la violència de gènere
   • Suport institucional
    • Legislació actual
    • Organitzacions institucionals
     • Telèfons d'ajuda
     • Centres d'informació i assistencials
     • Guia de recursos
    • Mesures judicials de protecció i seguretat de les víctimes
   • Canvi d'actituds individuals per obtenir nous models socials
   • Projectes de prevenció per a la violència de gènere

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació les persones participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge les persones participants estan acompanyades per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, les persones participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els i les participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.