Vés al contingut

Resolució de conflictes

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Resolució de conflictes.JPG

Els conflictes formen part del nostre dia a dia. Tard o d'hora, els conflictes apareixen i és bo tenir les habilitats interpersonals per gestionar-los, cosa que ens ajudarà a millorar les nostres relacions laborals amb els nostres companys i companyes i amb la ciutadania. Al llarg dels 5 mòduls que integren aquesta formació, et proporcionem un marc de referència i una guia d'actuació per millorar les teves habilitats comunicatives i saber gestionar les pròpies emocions. També aprendràs a saber com actuar en moments en els quals hagis d'abordar un conflicte i a utilitzar eines per gestionar-lo, tals com la mediació i la negociació. En aquesta formació trobaràs la part positiva dels conflictes, com una forma de creixement personal.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectiu general: 

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. 

Objectius específics: 

 • Comprendre la naturalesa del conflicte. 

 • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions. 

 • Optimitzar el factor comunicació davant de les situacions conflictives. 

 • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes. 

 • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables. 

 • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés. 

 • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient. 

 • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

 

Contingut
 1. El procés de comunicació

  • Habilitats socials o interpersonals

  • Habilitats comunicatives

  • La comunicació eficaç

  • Comunicació no verbal

  • Tipus de comunicació no verbal

  • Retroacció del missatge

 2. La comunicació i la gestió de les emocions

  • Estils de comunicació

  • L’assertivitat

  • Gestió de les emocions

  • Habilitats suaus o soft skills

  • L’empatia

 3. Problemes i conflictes

  • Els problemes

  • El conflicte

  • Les disculpes

  • El llenguatge del “jo”

 4. La mediació

  • Què és la mediació?

  • Mediació informal i mediació formal

  • Models de mediació

  • Tècniques de mediació

  • La comediació

  • Mediació en salut

 5. La negociació

  • Què és la negociació?

  • Elements de la negociació

  • Etapes de la negociació

  • Tipus de negociacions

  • Estils de negociació segons els negociadors

  • Temperaments negociadors

  • Mètodes de negociació

  • Interessos i objectius

  • La negociació eficient

  • Factors que influeixen en la negociació

  • Errors més comuns en les negociacions

  • La persuasió.

 

Metodologia

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics. 

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.